Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1107 (2011-2012)
Innlevert: 22.03.2012
Sendt: 23.03.2012
Besvart: 30.03.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): Jeg har hatt en del henvendelse fra mennesker med kreftdiagnoser angående hjelp fra det offentlige når bivirkninger av strålebehanlding/cellegift inntreffer. Noen mister håret, andre får bivirkninger som gjør at tennene løsner og faller ut. De som har henvendt seg til meg sier at når tennene forsvinner/faller ut pga ovennevnte behandling er det ingen støtte å hente hos det offentlige.
Medfører dette virkelig riktighet og i tilfelle, hvorfor er det forskjellsbehandling på hjelp ved noen typer påviste bivirkninger?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Folketrygden yter stønad til nødvendig tannbehandling i forbindelse med behandling av kreftsykdom. Dette gjelder både de situasjoner hvor kreftsykdommen påvirker kjever/ tenner, og hvor behandlingen av kreftsykdommen får konsekvenser for kjever/tenner. Reglene for stønad forutsettes å være godt kjent hos samtlige tannleger i landet.

Kreftforeningen utga senest i mars 2011 en brosjyre som inneholder oversikt over rettigheter for pasienter og pårørende i forbindelse med kreftsykdom. Brosjyren omfatter både trygderettigheter, pasientrettigheter og andre tilbud. Rettigheter til trygdestønad til tannbehandling blir beskrevet på en informativ måte. Nettutgaven av brosjyren blir regelmessig oppdatert, og finnes på foreningens hjemmeside: www.kreftforeningen.no.

Trygdens stønad til tannbehandling ytes med 100 pst etter statens takster. Som følge av fri prissetting av tannhelsetjenester kan tannlegens pris være høyere enn honorartakst. Differansen mellom tannlegens pris og statens takster må pasienten betale selv. Statens takster ble i gjennomsnitt økt med om lag 25 prosent fra 1. januar 2012. Det innebærer at pasientens egenbetaling er blitt betydelig redusert.

I 2012-budsjettet har Stortinget bevilget tilskudd til oppstart av forsøk med tannhelsetilbud på sykehus. Kartlegging av og tilbud om nødvendig tannhelsehjelp til kreftpasienter under behandling og oppfølging på sykehus vil bli en sentral del av dette forsøket.