Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1108 (2011-2012)
Innlevert: 22.03.2012
Sendt: 23.03.2012
Besvart: 30.03.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I Bergens Tidendes sak (16.03.12) om Entra Eiendoms datasenterplaner er næringsministeren intervjuet. I følge intervjuet er regjeringen "maktesløs når det kommer til utfallet av denne saken. - Entra er et helkommersielt selskap. Vi har dialog med selskapet, men har ikke anledning til å instruere dem."
Mener statsråden at regjeringen ikke kan instruere et statlig selskap som opererer utenfor de fullmakter og mandat de har fått, og anser statsråden at drift av kommersielle datasentraler er i tråd med Entras mandat?

Begrunnelse

Entra har lansert planer for et 30.000 kvadratmeterstort anlegg, som skal bygges i Akershus. Dette skjer i et område som har underskudd på energi og ingen naturgitte fordeler ved kjøling. Entra har heller ikke tilgjengelig
areal, men må bygge helt fra grunnen av.
Entras kompetanse ligger i å eie, bygge og drifte eiendom. Men bransjefolk mener drift av datasenter handler i mindre grad om drift av eiendom og i større grad om næringsvirksomhet, hvor selve bygningsmassen er en relativt liten del av virksomheten. Tilsvarende kunne man i så fall argumenter for at Entra skal bygge og drifte bilverksted med begrunnelse i at staten eier mange biler.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Bestemmelsene i § 5-1 i aksjeloven innebærer at statsråden gjennom generalforsamlingen står i et overordnet forhold til styret i Entra Eiendom, som i andre statsaksjeselskap, og kan gi instrukser som styret har plikt til å følge. Staten har imidlertid vært varsom med å instruere selskapene i enkeltsaker. Dette henger framfor alt sammen med at det bryter med og undergraver den rolledelingen og ansvarsdelingen som selskapslovgivningen har lagt opp til. Det vil også kunne gjøre departementet ansvarlig for forretningsmessige avgjørelser (jf. Meld. St. 13 (2010-2011) avsnitt 3.2.2). Det forhindrer ikke at vi kan ha nær dialog med selskapene om ulike saker, og at staten, som andre eiere, kan gi uttrykk for ulike synspunkter i denne dialogen. Det vil likevel være selskapet som tar beslutningene.

Rammene for selskapets virksomhet fastsettes i vedtektene og gjennom saker som behandles i Stortinget. Det ligger ingen føringer fra Stortinget om at Entra ikke skal kunne involvere seg i lokaler som er velegnet for drift av datasentraler.

Ved behandlingen av St.meld. nr. 29 (2008-2009) Entra Eiendom AS uttrykte flertallet i næringskomiteen (jf. Innst. S. nr. 264 2008-2009) blant annet at det ikke er behov for å pålegge ekstra restriksjoner knyttet til hva slags type eiendommer Entra engasjerer seg i, og at det ikke (er) nødvendig å legge konkrete føringer på hvor stort areal selskapet leier ut til private.

Entra er allerede i dag utleier av lokaler til dataformål og har en rekke leietagere med betydelig databruk. I dag ligger kundenes datasentraler stort sett i byggene som de leier av Entra. Dette gjelder også statlige virksomheter som leier hos Entra.

Entra Eiendoms engasjement skal være basert på forretningsmessige kriterier. Ifølge Entra er selskapets rolle knyttet til det å eie, bygge og drifte bygninger. For Entra vil altså bygging og driften av bygningen være hovedelementet, ikke driften av selve datasentralene.