Skriftlig spørsmål fra Else-May Norderhus (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1113 (2011-2012)
Innlevert: 22.03.2012
Sendt: 23.03.2012
Besvart: 28.03.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Else-May Norderhus (A)

Spørsmål

Else-May Norderhus (A): Kan helse- og omsorgsministeren gjøre noe med regelverket knyttet til netthandel av piratlegemidler, slik at det blir vanskeligere å få tak i disse produktene, og at de ikke sendes tilbake til produsenten fra tollvesenet, men blir destruert på stedet?

Begrunnelse

Netthandel har gitt useriøse aktører nye muligheter, og åpnet døra for handel av piratlegemiddel. Godkjente legemidler skal heldigvis gå gjennom grundige tester og kontroller, for å kunne godkjennes. Det gir trygghet og kunnskap rundt legemidlene. Noen legemidler oppleves som mer pinlig å etterspørre hos legen, eks kan være potensmidler og slankepiller. Mange kjøper piratlegemidler via nettet, og utsetter sitt eget liv og sin helse gjennom å bruke disse midlene. Tollvesenet mangler i dag hjemmel for å destruere disse midlene, og må sende de tilbake til avsenderen. Da er faren stor for at de selges på nytt og utsetter nye kjøpere for helsefare.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Omfanget av privatpersoners ulovlige import av potensielt farlige legemidler er økende.

Departementet har derfor iverksatt et arbeid med å utrede hvilke endringer som bør gjøres i gjeldende regelverk for å sikre at tollvesenet kan gjennomføre importkontrollen på en bedre måte. Et av forslagene som utredes, er å gi mer effektive hjemler for beslagleggelse og destruksjon av ulovlig importerte legemidler, slik at de ikke lenger sendes tilbake til avsenderen.

Jeg legger opp til en prosess med sikte på at et lovforslag skal kunne fremmes for Stortinget i løpet av høsten 2012. Det må understrekes at vi nå er i en utredningsfase og at et utkast med forslag til en lovendring må ut på vanlig høring. Det er derfor vanskelig nå å konkludere med hensyn til endelig innhold i et lovforslag eller når en endring kan tre i kraft.

Tollmyndighetene har opplyst at det anslagsvis kommer 120 000 postforsendelser daglig fra utlandet bare til Postens godssenter. Dette betyr at omfanget er så stort at alle pakker av praktiske årsaker ikke kan kontrolleres. Jeg vil derfor understreke at endringer i regelverket vil være et viktig tiltak, men at regelverksendringer alene ikke vil hindre all privatimport av ulovlige legemidler. Informasjon om farene ved privatimport er viktig, og helsemyndighetene vil fortsette arbeidet med å informere publikum om den store helserisikoen de tar ved å kjøpe legemidler på internett.