Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1129 (2011-2012)
Innlevert: 26.03.2012
Sendt: 27.03.2012
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 30.03.2012 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for hva han kan hjelpe Meløy kommune med, og når vil vi kunne forvente handling fra statsråden?

Begrunnelse

Glomfjordsamfunnet i Meløy kommune rammes hardt av nedleggelsen av solcelleprodusenten REC. Det er i dag klart at rundt 650 REC ansatte og underleverandører mister jobben og rammes av REC Wafer AS avd Glomfjord sin nedlegging. Dette utgjør rundt 20 prosent av hele arbeidsmarkedet i Meløy kommune.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Spørsmålet er overført til meg som ansvarlig statsråd for kommunal omstilling.

Fra og med budsjettåret 2003 vedtok Stortinget en ny budsjettstruktur for programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk. Endringene innebar blant annet at fylkeskommunene fikk et større ansvar for bruken av de distriktspolitiske virkemidlene. Fylkeskommunen og det regionale partnerskapet fikk økt frihet til å gjøre vurderinger, basert på lokale og regionale forhold. Dette innebærer at fylkeskommunen kan prioritere geografiske områder som de mener bør få større oppmerksomhet – for eksempel omstillingsutfordringer. Det vil si at det i prinsippet er fylkeskommunene som har ansvaret for omstillingsarbeidet i eget fylke. Dette gjelder både i forhold til å prioritere hvilke områder som skal få bistand og hvor mye midler disse eventuelt skal få.

Fra tid til annen oppstår det imidlertid situasjoner hvor størrelsen på de endringer som utløser omstillingsbehovet gjør at virkemiddelapparatet, fylkeskommunen og kommunene gjennom sine ordinære budsjetter ikke har ressurser til å bistå i tilstrekkelig grad. I slike situasjoner kan det være nødvendig med en ekstrainnsats fra staten. Regjeringen har derfor utarbeidet kriterier for når det kan være aktuelt for staten å vurdere en statlig ekstrainnsats. Disse kriteriene er:

”Reduksjonen i den direkte sysselsettingen i hjørnesteinsbedriften/næringen bør være meget betydelig over en 3-års periode, og reduksjonen bør som hovedregel utgjøre minst 15 prosent av den totale sysselsettingen i kommunen. I absolutte tall bør nedleggelsen som et minimum ligge på 150 personer. I helt særskilte tilfeller bør det imidlertid vurderes om en kan gå noe lavere på små og isolerte steder.

I en totalvurdering av situasjonen i området skal det imidlertid også legges vekt på reduksjonen i den indirekte sysselsettingen, den generelle arbeidsledigheten og mulighetene for pendling innenfor den aktuelle bo- og arbeidsmarkedsregionen. I tillegg kan det også være aktuelt å ta i betraktning trygdebudsjettets størrelse, andel yrkesaktive i kommunen og kommuneøkonomi for å få et mest mulig komplett bilde av tilstanden i lokalsamfunnet.”

Meløy kommune er utvilsomt i en meget krevende situasjon, med direkte og indirekte konsekvenser av nedleggelsen av REC Wafer Norway og REC Wafer Mono.

Kommunal- og regionaldepartementet har hatt løpende dialog med både Meløy kommune og Nordland fylkeskommune om denne saken. Det har blant annet vært flere møter hvor både nærings- og handelsministeren og jeg har vært til stede. Siste møte med kommunen ble avholdt 29. mars på mitt kontor.

Kommunal- og regionaldepartementet har mottatt en søknad fra Meløy kommune om omstillingsmidler. Denne søknaden er datert 13. mars 2012.

Jeg er innstilt på å behandle søknaden så raskt som mulig.