Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1131 (2011-2012)
Innlevert: 27.03.2012
Sendt: 27.03.2012
Besvart: 02.04.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Foreldre som søker ekstra fri for barna sine og tar dem med på ferie midt i skoleåret, skal deretter kunne søke om å få strøket slikt fravær og unngå at slikt feriefravær registreres på vitnemålet i 10. klasse.
Er statsråden enig i at dagens fraværsreglement for grunnskolen åpner for en slik praksis, og ser statsråden i så fall at det kan være behov for å stramme inn fraværsreglene for å hindre økt fravær begrunnet i ferie?

Begrunnelse

Bakgrunnen for spørsmålet er en henvendelse fra en lærer i ungdomsskolen som undrer seg over hvordan fraværsreglementet for grunnskolen legger til rette for uheldig fraværspraksis.
Det er et mål at elevene skal møte på skolen, og foreldre må oppmuntres til å unngå å ta elevene ut av skolen for å dra på ferie utenom skoleferiene. Konsekvensene av slikt fravær er at elevene risikerer å bli hengende etter faglig, samt at lengre fravær midt i skoleåret sender gale signaler om at skole og utdanning ikke er så viktig.
Det vises til at foreldre søker om fri for elevene og reiser på ferie selv om kontaktlærer og rektor kan fraråde dette. Og så påpekes det merkelige i at foresatte nå kan søke om å få strøket fravær, og at dette skal de ha krav på å få innvilget. Sagt på en annen måte: Først tas eleven ut av skolen for å dra på ferie, mot skolens råd, og deretter blir fraværet strøket fra vitnemålet.
Det reises nå spørsmål om hvorfor elever i ungdomsskolen skal få strøket fravær, og om regelverket fungerer etter hensikten når fravær som skyldes ferieturer i skoletida kan forsvinne som dugg for solen og før vitnemålet utstedes.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Etter opplæringsloven § 2-11 kan enkeltelever i grunnskolen etter søknad få permisjon fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker sammenhengende. Forutsetningen for å gi permisjon er at det er forsvarlig å gi eleven fri fra opplæringen. Elevene har ikke rett til permisjon. Om permisjonen er forsvarlig eller ikke må avgjøres av skolen etter en konkret vurdering av konsekvensene fraværet vil ha for elevens opplæringssituasjon.

For inntil 10 skoledager i et opplæringsår, kan eleven kreve at fravær som skyldes helsegrunner og fravær som skyldes innvilget permisjon, ikke blir ført på vitnemålet. Dette følger av forskrift til opplæringsloven § 3-41. Hvis skolen anser det som forsvarlig å innvilge permisjon kan eleven deretter, i tråd med reglene om fraværsføring, kreve at feriefraværet ikke blir ført på vitnemålet. Jeg understreker at dette kun gjelder feriefravær som følge av en innvilget søknad om permisjon. Hvis en søknad om permisjon ikke innvilges, og elevene likevel tas ut av opplæringen, skal fraværet føres på vanlig måte.

Jeg mener at skolene bør utvise varsomhet når de vurderer en søknad om permisjon. Stort fravær kan ha alvorlige konsekvenser for elevenes opplæring. Det er derfor viktig at permisjoner kun innvilges når det er forsvarlig i det enkelte tilfelle.