Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1133 (2011-2012)
Innlevert: 27.03.2012
Sendt: 28.03.2012
Besvart: 30.03.2012 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Steinmeyerorgelet i Nidaros Domkirke er grunnleggende for at kirken skal fungere som det kirkelige, nasjonale og historiske tyngdepunkt den er. Orgelet er nå i så dårlig forfatning at det er usikkert hvorvidt det vil fungere både i ordinær bruk og ved kommende nasjonale begivenheter og markeringer.
Vil regjeringen bidra til at restaureringen kan komme i gang så raskt som mulig?

Begrunnelse

Steinmeyerorgelet ble i sin tid betalt av staten og bygd opp til 900-årsjubileet i 1930. Orgelet er i dag i dårlig forfatning både når det gjelder elektriske anlegg, fasade og driftssikkerhet. Orgelet er et kulturminne som kommer inn under kulturminneloven.
Når Norge i 2014 skal feire 200-årsjubileet for Grunnloven, vil festgudstjenesten i Nidaros Domkirke, i følge bispemøtets preses, være et høydepunkt. Det er derfor viktig at restaureringen kan komme raskt i gang.
Kirkelig fellesråd i Trondheim, i tett samarbeid med kommunen og menigheten i Domkirken og Vår frue menighet, har etter anbudsrunde samlet seg om et prosjekt som en har funnet tjenlig til den mangfoldige bruken av orgelet. Det er åpenbart at det er behov for statlig deltakelse for å kunne finansiere prosjektet. I lys av betydningen Nidaros Domkirke har og orgelets betydning for denne funksjonen bør det være et nasjonalt ansvar å sikre at restaureringen kan gjennomføres.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Nidaros domkirke har en spesiell funksjon og status blant våre kirker. Primært er kirken menighetskirke og domkirke i Nidaros, men den overgår dette og har karakter av å være nasjonalhelligdom.

I kraft av denne posisjon tar staten, ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider, ansvar for det antikvariske vedlikeholdet av kirken. Utover dette bevilges det årlig et beløp over statsbudsjettet for å styrke den kirkelige og musikalske virksomheten ved domkirken i Nidaros.

Spørsmålet om hvem som er ansvarlige for istandsettingen av kirkens orgel har blitt reist flere ganger i ulike sammenhenger. Departementet har hele tiden lagt til grunn at Trondheim kirkelige fellesråd, gjennom sitt generelle forvaltningsansvar for kirkene i Trondheim, også har ansvar for inventar og utstyr i Nidarosdomen, herunder orgel, jf. kirkeloven § 14. Dette innebærer at planlegging og gjennomføring av restaureringsarbeidet er fellesrådet i Trondheim sitt ansvar.

Etter henvendelse i 2009 fra kirkelig fellesråd i Trondheim viste departementet til at ordningen med rentekompensasjon for istandsetting av kirkebygg, utsmykning og inventar ville være et relevant statlig bidrag for istandsetting av Steinmeyerorgelet. Husbanken har i etterkant av dette behandlet en søknad og innvilget rentekompensasjon for et prosjekt på inntil 40 mill. kroner.