Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1134 (2011-2012)
Innlevert: 27.03.2012
Sendt: 28.03.2012
Besvart: 02.04.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Kan statsråden redegjøre for den økonomiske situasjonen i SAS, oppfølgingen av Core SAS samt om oppfølgingen av Stortingets fullmakt til nedsalg i SAS?

Begrunnelse

Nettavisen E24 meldte 23.mars 2012 at SAS i praksis har null egenkapital. Denne økonomiske situasjonen skyldes SAS sine enorme pensjonsforpliktelser, som ifølge nettavisen antas å være i realiteten høyere enn hva som fremgår av selskapets balanse.
Stortinget vedtok i 2009 å bidra med 721 mill kroner i kapitalforhøyelse til SAS AB.
Tilsvarende sak ble fremlagt i 2010 hvor Stortinget vedtok å bidra med 580 mill kroner i kapitalforhøyelse.
I forbindelse med behandlingen av Eierskapsmeldingen og Prop. 83 S (2010-2011) ga et enstemmig Storting regjeringen fullmakt til å selge aksjene i SAS AB i forbindelse med en industriell løsning.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Resultatet for 2011 viste et underskudd på 1 687 mill svenske kroner, som i hovedsak har sammenheng med regnskapsmessige nedskrivninger i forbindelse med konkursen i Spanair. Den undeliggende driften i SAS ga et lite overskudd i 2011. Markedssituasjonen i 2011 var preget av hard konkurranse kombinert med en svekket global økonomi med prispress og nedgang i antall reisende i de fleste markedene. Gjennom det avsluttede Core SAS-programmet har selskapet i flere år arbeidet hardt med å redusere kostnadsnivået og har siden 2009 redusert totalkostnadene med 24 pst. SAS varslet i forbindelse med fremleggelse av årsresultatet for 2011 et akselerert forbedringsprogram, Accellerated 4Excellence, som i løpet av 2013 skal gi resultatforbedring på 5 milliarder svenske kroner gjennom kostnadsreduksjoner og økte inntekter. Jeg kan forsikre at departementet har en tett oppfølging av situasjonen i SAS.

Jeg mener fortsatt at de utfordringer SAS står overfor, trolig best kan møtes med en industriell partner på eiersiden og arbeider med mulige løsninger i tråd med salgsfullmakten fra Stortinget.