Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1135 (2011-2012)
Innlevert: 27.03.2012
Sendt: 28.03.2012
Besvart: 30.03.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Flere kommuner i Nordland har etablert ventelister for sykehjemsplass. I et intervju i Avisa Nordland den 27. mars d.å. slår pasientombudet fast at dette er klart ulovelig. I artikkelen vises det til at det er de store bykommunene som Bodø, Rana og Narvik som har etablert slike lister. Men også små kommuner som Vågan, Røst og Hemnes oppgir at de har slike lister.
Vil statsråden sørge for at de som har krav på sykehjemsplass får dette når de har behov for det, og i sitt nærområde, og at de ikke plasseres på en venteliste?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 at kommunene skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester, herunder plass på sykehjem når det er behov for det. Jeg deler pasient- og brukerombudets vurdering om at dersom nødvendige helse- og omsorgstjenester bare kan ytes i sykehjem, er kommunen forpliktet til å tilby sykehjemsplass. Kommunen kan i disse tilfellene ikke unndra seg sine forpliktelser ved å sette vedkommende på venteliste.

Som kjent er kommuner selvstendige rettssubjekter, og sentrale helsemyndigheter kan ikke uten særskilt hjemmel gripe inn overfor den enkelte kommune i denne type saker. Fylkesmannen kan imidlertid som tilsynsmyndighet gripe inn dersom kommunen ikke yter pasienten forsvarlig og nødvendig helsehjelp. Pasient- og brukerombudet kan bistå den enkelte med utformingen av en klage til Fylkesmannen.

Som helse- og omsorgsminister er det min oppgave å legge forholdene til rette for at kommunene settes i stand til å oppfylle sine lovpålagte oppgaver i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven. Gjennom Omsorgsplan 2015 har også regjeringen lagt til rette for en systematisk oppbygging av tjenestetilbudet i kommunene.

Gjennom styrking av kommuneøkonomien på om lag 49 mrd. kroner fra og med 2005 til 2011 og en systematisk styrking av tiltakene i Omsorgsplan 2015, har vi sørget for at kommunene skal kunne oppfylle sine forpliktelser overfor brukerne. Vi har etablert et eget øremerket tilskudd til utbygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgns omsorgstjenester med en samlet investeringskostnad på om lag 26 mrd. kroner, hvor den statlige andelen dekker om lag 9 mrd. kroner. Sammen med de øvrige tiltakene i Omsorgsplan 2015 skal dette sette kommunene i stand til å oppfylle kravet om å kunne tilby heldøgns omsorgstjenester til de som har behov for det.