Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1173 (2011-2012)
Innlevert: 02.04.2012
Sendt: 02.04.2012
Besvart: 13.04.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Ser statsråden de nye utfordringer utelivsbransjen vil få som følge av de nye utdanningskravene til ordensvakter, og vil statsråden gjøre noe for å imøtekomme bransjens problemer?

Begrunnelse

Ny vaktvirksomhetslov trer snart i kraft. I denne loven fremkommer det nye krav til utdanning av vektere. Disse kravene skal også gjelde for ordensvakter som tjenestegjør ved serveringssteder.
Jeg er tilhenger av et forsterket utdanningskrav til denne yrkesgruppen. De nye kravene slår imidlertid svært hardt ut for ordensvaktene og blir en urimelig ekstrakostnad. Dette i tillegg til at en vanlig vekterutdanning ikke er treffsikker for tjenesten ordensvaktene gjør.
Av disse grunner frykter jeg får tilstandene i utelivsbransjen etter den nye lovens ikrafttredelse og at de vekterne vi får se i fremtiden ikke er kompetent i forhold til jobben de skal gjøre.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg er opptatt av at nytt opplæringsprogram for vektere og ordensvakter må forene behovet for økt kompetanse med hensynet til praktisk gjennomførbarhet for bransjen. Det er etter mitt syn riktig og nødvendig at ordensvaktopplæringen tar utgangspunkt i kravene til vekterutdanning, særlig siden styrking av opplæringen i publikumsrettet konflikthåndtering står sentralt for både vektere og ordensvakter. Det er etter mitt syn også riktig og nødvendig å legge større vekt på relevans, fleksibilitet og kostnadseffektivitet i opplæringen for ordensvakter enn arbeidsgruppen gjorde i forslagene til nytt opplæringsprogram for bl.a. ordensvakter som ble lagt frem før jul.

Men jeg ønsker å understreke at vi allerede har lagt til rette for en forenklet praksisopplæring for ordensvakter og at vi nå også i utkastet til opplæringsprogram i tillegg ytterligere vurderer forenklinger i forhold til ordensvakter, både med hensyn til opplæringens omfang og ved tilpasning til en forenklet gjennomføring av utdannelsen ved stor grad av bruk av nettbasert opplæring. Dette nettopp for å ivareta ordensvaktenes karakter i forhold til ordinær vaktvirksomhet.

Justis- og beredskapsdepartementet jobber nå med å forberede en ekstern høring for relevante aktører av forslag til gjennomføring av nytt opplæringsprogram etter vaktvirksomhetsloven. Disse forslagene vil adressere den bekymring representanten Nesvik her tar opp. Jeg understreker også at de nye opplæringskravene ikke vil tre i kraft før det er utarbeidet et håndterbart overgangsopplegg for oppgradering av kompetansen for dagens ordensvaktkorps.

Utløpet av overgangsperioden for egenvakthold 1. april 2012 innebærer at serveringssteder som bruker ordensvakter enten må leie slike inn fra et eksternt vaktselskap som har tillatelse etter vaktvirksomhetsloven, eller selv søke politiet om tillatelse til å drive sine egne ordensvakter. Ordensvaktene og de ansvarlige i selskapene de er ansatt i underlegges dermed årlig kontroll. Uavhengig av hvilken modell serveringsstedene velger, gjelder nåværende opplæringskrav for ordensvakter inntil de nye er på plass og satt i kraft. Det vil tidligst skje i 2013.