Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1138 (2011-2012)
Innlevert: 27.03.2012
Sendt: 28.03.2012
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 11.04.2012 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hvilken særskilt kompetanse har konsulentene i Husbanken som gjør dem bedre i stand til å foreta forsvarlighetsvurderinger i forhold til konsulenter i andre banker?

Begrunnelse

Finanstilsynets innstramming av bankenes muligheter til å fullfinansiere boligkjøp, har skapt en økt pågang etter Husbankens startlån. I ordningen, som administreres av kommunene, kan folk fortsatt få fullfinansiert boligkjøp. Statsråden har tidligere sagt at dette er i orden så lenge kundene blir underlagt en "spesiell forsvarlighetsvurdering".

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Startlån er et av våre viktigste boligpolitiske virkemidler, og er rettet mot grupper som har problemer med å etablere seg på boligmarkedet. Økonomisk vanskeligstilte husstander, barnefamilier, enslige forsørgere og flyktninger kan søke om startlån.

Det er viktig å understreke at startlånet er et boligsosialt virkemiddel som er behovsprøvd, og ikke en vanlig låneordning for folk flest. Startlånet skal ikke konkurrere med vanlig bankfinansiering. Ved formidling av startlån tar kommunen en risiko bankene ikke ønsker å ta, og utfyller dermed bankenes tilbud.

Startlånet tildeles av kommunene, enten som eneste lån eller som topplån ved samfinansiering med private banker. Husbanken bistår kommunene i deres boligsosiale arbeid. Husbanken har utviklet veiledningsmateriale og verktøy, og har opplæring av kommunene knyttet til behandling av søknader om startlån. Kommunene skal i tråd med god bankskikk og finansavtaleloven, vurdere lånsøkerens kredittverdighet og foreta en forsvarlighetsvurdering. Jeg forutsetter at kompetansen for långivning er god både i kommunene og i private banker. Til orientering kan jeg nevne at stat og kommunene har hatt svært lave tap på startlån siden ordningen ble innført. Dette indikerer at kommunenes forsvarlighetsvurdering er god.

Som kjent har Finanstilsynet gjort endringer i retningslinjene for forsvarlig utlånspraksis som blant annet innebærer at belåningsgraden normalt ikke skal overstige 85 prosent av boligens verdi. For startlån gjelder disse retningslinjene der lånet gis sammen med pantelån fra private banker, men ikke der startlånet er det eneste lånet. Finanstilsynet har presisert at bankene kan avvike fra 85 prosent- regelen og andre normer, dersom lånesøkeren har tilleggsikkerhet eller banken har gjort en særskilt vurdering som tilsier at avvik er forsvarlig. Startlånet skal etter regelverket for ordningen underlegges en særskilt forsvarlighetsvurdering.