Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1143 (2011-2012)
Innlevert: 28.03.2012
Sendt: 29.03.2012
Besvart: 30.03.2012 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Det vises til NRK Brennpunkt 28. mars 2012, hvor det kommer frem opplysninger som kan tyde på at statsråden har gitt uriktige opplysninger til Stortinget. Kravet om 65 % luftfuktighet ved Nasjonalgalleriet tilbakevises av konservatorene. I tillegg vises det til at nytt museum i Bjørvika kun vil innebære en økning på 150 kvadratmeter.
Står statsråden fast på at klimabehovet for bildene på Nasjonalgalleriet er opp til 65 % luftfuktighet, og mener hun arealargumentet fortsatt er relevant i saken om flytting?

Begrunnelse

Det vises til NRK Brennpunkt 28. mars 2012, hvor det kommer frem opplysninger som kan tyde på at statsråden har gitt uriktige opplysninger til Stortinget. Kravet om 65 % luftfuktighet ved Nasjonalgalleriet tilbakevises av konservatorene.
I tillegg vises det til at nytt museum i Bjørvika kun vil innebære en økning på 150 kvadratmeter. Statsråden har selv argumentert for at Nasjonalgalleriet ikke innehar nok areal, noe som derfor stilles i et underlig lys ved at et nytt museum ikke vil innebære noen økning av praktisk betydning.
Det bes på denne bakgrunn om en redegjørelse knyttet til de saker som er omtalt, sett i lys av de opplysninger statsråden har gitt Stortinget tidligere.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Standardkravet til tillatt relativ fuktighet i kunstmuseer er mellom 40 og 60 prosent. Det betyr at luftfuktigheten kan variere mellom 40 og 60 prosent. Er luftfuktigheten under 40 prosent, settes det inn befuktningstiltak. Er relativ luftfuktighet over 60 prosent, settes det inn avfuktningstiltak. I St. prp. nr. 67 (2008-2009) ble det presentert et spenn fra 40 til 65 prosent relativ luftfuktighet. Tallet 65 refererer seg til et rom- og funksjonsprogram som var vedlegg til konkurranseprogrammet våren 2009 for fase 1 av arkitektkonkurransen på Vestbanen. I dette vedlegget hadde Nasjonalmuseet angitt at noen materialtyper kunne ha en øvre grense på 65 prosent relativ luftfuktighet. Dette ble endret i det endelige rom- og funksjonsprogrammet som ble lagt til grunn for fase 2 av arkitektkonkurransen. Uansett kan ikke det forstås slik at det er et ”krav” at nybygget skal ha 60 prosent relativ luftfuktighet. Samlingene kan tåle at relativ luftfuktighet varierer fra 40 til 60 prosent.

Vi stiller oss uforstående til påstanden om at nybygget på Vestbanen bare vil gi en arealøkning på 150 kvm. Vi antar at representanten Thomsen refererer til arealøkningen for utstillingsarealet. Ifølge opplysninger fra Nasjonalmuseet disponerer museet i dag 2 595 kvm i Nasjonalgalleriet til utstillingsformål. Tar man med det tidligere arealet i den stengte tredje etasjen på 570 kvm, blir samlet utstillingsareal 3 165 kvm. Av det aktuelle bruksarealet (uten tredje etasje) er 2 165 kvm brukt til faste utstillinger og 430 kvm til skiftende utstillinger. I nybygget har museet lagt opp til å bruke ca. 3 600 kvm til faste utstillinger med historisk kunst. I tillegg vil museet ha til disposisjon ca. 3 300 kvm til skiftende utstillinger, der også temaer fra historisk kunst vil være selvsagte elementer. Programmeringen i nybygget er ikke avsluttet, så det kan bli noen justeringer av disse arealtallene framover. Dersom det skal gjøres en sammenligning mellom Nasjonalgalleriet og nybygget når det gjelder utstilling av historisk kunst, vil de faste utstillingene øke fra 2 165 kvm i dag til ca. 3 600 kvm i nybygget. Tilgjengelig areal i nybygget til skiftende utstillinger vil være inntil 3 300 kvm, avhengig av utstillingenes tema og utforming.