Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1147 (2011-2012)
Innlevert: 28.03.2012
Sendt: 29.03.2012
Besvart: 11.04.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Ser statsråden behov for en gjennomgang av reglene om at dyreeier må samtykke til omplassering eller salg av dyr som eieren har blitt fratatt rådigheten over?

Begrunnelse

Etter lov om dyrevelferd skal et dyr avlives hvis ikke eier samtykker til omplassering eller salg. Dette gjelder i hovedsak når eieren ikke er i stand til å ta vare på dyret på en tilfredsstillende måte. Konsekvensen av reglene er at mange friske og sosialt tilpassede kjæledyr avlives.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Jeg har forståelse for at det kan virke inngripende å avlive dyr som er tatt i forvaring når eier ikke samtykker til omplassering eller salg. Ansvarsoverdragelse til tilsynsmyndigheten i forbindelse med at en eier fratas rådigheten over dyret innebærer ikke at eiendomsretten til dyret overføres. Der eier ikke samtykker til eiendomsoverdragelse og ikke selv kan ivareta dyret, vil avliving derfor være nødvendig.

Spørsmålet om muligheten til å omplassere dyr uten eiers samtykke var gjenstand for mye diskusjon under utarbeidelse av utkast til ny dyrevelferdslov som ble vedtatt av Stortinget våren 2009. Det kom fram sterke og motstridende synspunkter om hvilken løsning som burde velges. Det var flere hensyn som skulle veies mot hverandre, herunder bl.a. hensynet til dyret, hensynet til den enkeltes eiendomsrett og avveininger av hvor mye ressurser Mattilsynet skal måtte bruke på oppstalling og omplassering.

Det er uklart hvor mange av dyrene som fjernes fra eier som er sosialt veltilpassede. I vanskjøtselssaker vil dyrene ofte være preget av dårlig behandling og dermed ikke være veltilpassede, men det finnes sikkert også dyr som godt kan tåle å komme til nye eiere.

Etter en helhetsvurdering ble det konkludert med at tilsynsmyndigheten ikke skulle kunne overdra eiendomsretten for et dyr til andre uten eierens samtykke.

Myndighetene har mange viktige oppgaver på dyrevelferdsområdet. Jeg mener ressursene nå bør brukes på disse oppgavene fremfor å foreta en ny gjennomgang av reglene om at dyreeier må samtykke til omplassering av dyr som eier har blitt fratatt rådighet over.