Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1149 (2011-2012)
Innlevert: 28.03.2012
Sendt: 29.03.2012
Besvart: 12.04.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Forsvaret leier ut og stiller til rådighet boliger til noen av sine ansatte. Det som likevel synes å være et problem er at mange av disse boligene har klare mangler og i noen tilfeller påfører de som bor der helsemessige plager og skader. I en tid da Forsvaret er opptatt av egne ansatte er dette noe som bør ordnes opp i.
Kan statsråden forsikre meg om at alle av Forsvarets utleieboliger har god kvalitet slik at helseplager og helseskader unngås og dersom dette ikke er tilfelle, hva gjøres med det?

Begrunnelse

Å leie ut boliger som kan være helsemessig skadelig er i seg selv og ikke ta vare på eget personell. Forsvaret er opptatt av eget omdømme og kvaliteten til sine ansatte, og jeg forventer derfor at forsvarsministeren tar dette problemet på alvor.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Forsvarsdepartementets krav er at sektorens bygningsmasse, herunder boliger, skal forvaltes forsvarlig og ivaretas gjennom en kombinasjon av verdibevarende vedlikehold og fornyelse. Verdibevarende vedlikehold gjennomføres inntil bygningen når en alder av ca. 60 år, for deretter å fornyes dersom behovet fortsatt er til stede. Som forvalter av forsvarssektorens eiendommer skal Forsvarsbygg ikke leie ut boliger, eller bygg for øvrig, som er i en slik forfatning at det kan oppstå fare for liv og helse. Bygg skal i så fall stenges, utredes og tiltak iverksettes, før de igjen benyttes. Leietakere kan likevel oppleve at standarden på boliger ikke svarer til dagens forventninger selv om de tilfredsstiller lov- og forskriftsmessige krav. Forsvarsbygg opplyser at det på landsbasis fortsatt er vedlikeholds- og fornyelsesbehov i forhold til å nå en ønsket standard på alle utleieboliger.

For å heve standarden er det gjennom de senere år gjort betydelige investeringer i boliger, særlig i de områder hvor Forsvaret kraftsamler. Forsvarsdepartementet har fra 2007 godkjent igangsetting av investeringsprosjekter for boliger for i størrelsesorden ca. 800 mill. kroner. Videre er det planlagt med investeringer for ytterligere ca. 400 mill. kroner i perioden frem til 2015. Kombinert med et systematisk og verdibevarende vedlikehold av boligene, ligger det derfor godt til rette for en betydelig forbedring av boligstandarden ved utgangen av 2015.