Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1151 (2011-2012)
Innlevert: 28.03.2012
Sendt: 29.03.2012
Besvart: 16.04.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Jeg viser til mine tidligere initiativ om manglende momsrefusjon for bygg relatert til samdrift i landbruket som statsråden nå har medvirket til en løsning på. Problemstillingen gjelder dog ikke bare for landsbrukseiendommer. Også andre aktører hevder at misforståelser og forglemmelser rundt registrering og skjemaer rundt momsproblematikk medfører store konsekvenser, som ikke er tilsiktet av politiske myndigheter.
Vil statsråden la den nye tolkningen i Skattedirektoratet også komme til anvendelse for andre bygg?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Etter dagens regler må utleievirksomhet generelt vurderes isolert fra all annen avgiftspliktig virksomhet. Utleie av fast eiendom er som hovedregel unntatt merverdiavgiftsplikt, og det er et krav om at den næringsdrivende utleier må søke særskilt om registrering av utleien, og således aktivt tilkjennegi at utleien skal holdes innenfor avgiftsordningen.

Samdriftsprosjektene utgjør imidlertid en særpreget form for samarbeid. Finansdepartementet har vært i dialog med Skattedirektoratet om fortolkningen av utleiebegrepet i samdriftssituasjonene. På grunn av de helt spesielle forholdene i samdriftsprosjekter er det ikke naturlig å klassifisere forholdet mellom den bonden som formelt eier driftsbygningen og samdriften som et utleieforhold. Jeg vil understreke at dette ikke er en ny forståelse av reglene i merverdiavgiftsloven om frivillig registrering ved utleie av fast eiendom, men en ny oppfatning av de faktiske omstendighetene i disse konkrete sakene hvor det er etablert en samdrift. Av denne grunn kan det tenkes tilfeller der det foreligger mer tydelige utleieavtaler med stipulert leievederlag som innebærer avanse for utleier og særskilt bruksregulering av den aktuelle bygningen. Dersom partene til avtalen således har ønsket å opprette et ordinært utleieforhold, vil vederlaget, som for øvrige næringsdrivende som bedriver utleievirksomhet, måtte anses som et leievederlag.

Dagens regler opererer altså fortsatt med det utgangspunktet at de som driver reell utleievirksomhet er unntatt merverdiavgift, men kan søke frivillig registrering. For slike utleievirksomheter foreligger det derfor et valg, og de avgiftskonsekvenser som følger av valget, vil fortsatt gjelde.

Som påpekt i mitt svar på spørsmål 1050 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Svein Flåtten, har Finansdepartementet tidligere i år startet et større arbeid med å utrede om det blant annet bør innføres generell og obligatorisk avgiftsplikt for utleie av næringseiendom. En slik regelverksendring vil forenkle merverdiavgiftshåndteringen for fremtiden for de berørte aktører som stortingsrepresentant Kambe omtaler.

Temaet merverdiavgift og fast eiendom er et omfattende utredningsarbeid, og et eventuelt forslag om utvidet merverdiavgiftplikt må inngå i den ordinære budsjettprosessen. I forkant av et slikt forslag til lovendring må både utredningsarbeid og alminnelig høring være gjennomført.