Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1156 (2011-2012)
Innlevert: 29.03.2012
Sendt: 29.03.2012
Besvart: 11.04.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Nortura truer nå med å flytte merkevarebedriften Thulefjord fra Bodø til Østlandet. Thulefjord produserer høykvalitets kjøttprodukter basert på nordnorske råvarer, og er ett av de beste eksemplene på det politiske ønsket om mer nisjeproduksjon fra norsk landbruk.
Hva vil statsråden foreta seg for å hindre en slik flytting som vil medføre at den nord norske nisjeprofilen ødelegges og at navnet Thulefjord ikke blir misbrukt i landbrukssamvirkets interne strukturerings strategi?

Begrunnelse

Nortura er satt til å utøve en viktig rolle for landbruks- og matpolitikken. Denne oppgaven er de også satt til å utøve i Nord Norge. Statsråden og regjeringen har gang på gang gitt uttrykk for sin varme støtte til det arktiske landbruk. Nå truer landbrukssamvirket med å ødelegge ett av det arktiske landbruks fremste merkevare navn og bedrifter. Thulefjords produkter har en 100 % nordnorsk profil og identitet. En nedlegging i Bodø og flytting til Østlandet vil bli et anslag mot nordnorsk landbruk, svekke nordnorske bønders interesser og svekke landsdelens verdiskaping. En verdiskaping som har Stortingets politiske og økonomiske støtte.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Thulefjord er en merkevare som eies av Nortura. Fremstillingen av Thulefjord påleggsprodukter skjer i Bodø, og virksomheten er basert på bruk av nordnorske kvalitetsråvarer og tradisjonsrike nordnorske oppskrifter. Jeg er kjent med at Nortura har vurdert å flytte produksjonen av Thulefjord til Sør-Norge, med sikte på å oppnå bedre lønnsomhet i produksjonen.

Regjeringens landbrukspolitikk skal ivareta et aktivt og variert jordbruk over hele landet. Virkemidlene i politikken er i hovedsak rettet inn mot primærjordbruket, og vi har ingen reguleringer i landbrukspolitikken når det gjelder lokalisering av næringsmiddelindustrien. For meg er det viktig å understreke at regjeringen siden 2005 har satset på å bedre rammevilkårene for distriktsjordbruket. Dette er gjort bl.a. gjennom å utvikle distriktstilskuddene og ved fastsetting av høyere satser til distriktsjordbruket i andre tilskuddsordninger. Jeg vil også framheve at vi har generelle økonomiske virkemidler som differensiert arbeidsgiveravgift, som et viktig bidrag for at næringsmiddelindustrien skal ha grunnlag for å lokalisere anlegg i distriktene.

Regjeringen ønsker at samvirket kan ivareta sin rolle som markedsregulator og avtaker av norske råvarer fra hele landet. Det er derfor viktig at Nortura-konsernet kan levere et tilfredsstillende resultat til sine eiere og leverandører i norsk jordbruk. For at Nortura skal være konkurransedyktig i markedet, må konsernet derfor kunne gjennomføre effektivisering og rasjonalisering på linje med andre foretak i næringsmiddelindustrien.

Det er landbrukssamvirkene som eiere som har den beste informasjonen om lønnsomheten og andre forhold av betydning knyttet til eventuelle endringer i anleggsstrukturen. Samvirkeforetakene er privateide selskap og myndighetene har ikke grunnlag for å overstyre foretakenes beslutninger. Jeg vil i den sammenheng peke på at det er viktig at bøndene, som medlemmer i og eiere av landbrukssamvirket, er aktive i beslutningsprosessene knyttet til utviklingen av foretakene.

Landbrukssamvirket er en stor bidragsyter til innovasjon og produktutvikling basert på distriktenes ressurser. Satsing på å frambringe nye kvalitetsvarer er et viktig grunnlag for utviklingen av arktisk landbruk. Arktisk landbruk utgjør et potensial, ikke bare for landbruks- og matproduksjon, men også for utvikling av andre varer og tjenester innen for eksempel mat- og reiselivsområdet.

Jeg legger til grunn at Nortura sammen med sine eiere, primærprodusentene, vil bidra til å videreutvikle nordnorsk landbruk og arktiske landbruksprodukter, slik at merverdien som arktiske produksjonsforhold og kvalitet gir, kommer til sin rett, og slik at man følger opp formuleringen fra sine egne nettsider om at ”Thulefjord representerer det aller beste fra den levende og mangfoldige nordnorske matkulturen gjennom bruk av nordnorske råvarer og tradisjonsrike nordnorske oppskrifter.”