Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1159 (2011-2012)
Innlevert: 29.03.2012
Sendt: 30.03.2012
Besvart: 12.04.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Sverige vurderer å sette ut ulv i grensetraktene mot Norge. Dette vil kunne få katastrofale følger både for norsk fauna og næringsmessig for dem som driver med bufe og jakt m.m.
Hva vil statsråden gjøre for å stoppe denne planlagte utsettingen av ulv?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Norske og Svenske myndigheiter er einige om at det er viktig med tiltak for å betre den genetiske situasjonen for ulv i våre områder. Dette inneber mellom anna at ein så langt det er mogleg skal ta vare på genetisk verdifulle ulvar i Skandinavia, og det arbeidast med å etablere felles retningslinjer for forvaltninga av slike individ.

EU-kommisjonen har, med bakgrunn i EUs habitatdirektiv, pålagt svenske myndigheiter å betre den genetiske samansetninga for ulv. Svenske myndigheiter diskuterer fleire løysingar på dette. Eit av tiltaka dei vurderer er utsetjingar av valpar født i dyreparkar. Dette er eit tiltak som vi frå norsk side har vore skeptiske til. Det er element i dette, slik som mogleg endring i folks oppfatning av ulven som eit villmarksdyr, som gjer at eg primært ønskjer å finne andre løysingar for å sikre ulvens overleving i Skandinavia.

Norske myndigheiter har i samtaler med svenske myndigheiter uttrykt denne skepsisen, og eit ønskje om at ein så langt det er mogleg prioriterer andre tiltak for å betre den genetiske situasjonen for ulv, før utsetting av dyreparksvalpar vurderast.

Det er svenske myndigheiter sjølv som til sist avgjer om utsetjingane skal gjennomførast. Eg vil leggje stor vekt på å vidareføre den gode dialogen med Sverige om rovvilt og deira arbeid med å betre den genetiske samansetninga for ulv.