Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1167 (2011-2012)
Innlevert: 30.03.2012
Sendt: 30.03.2012
Besvart: 11.04.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Gjør det ikke inntrykk på justisministeren at UDI - som forvalter regelverket - varsler om at det bør tas mer hensyn til barn - og mener justisministeren at det er akseptabelt at et underliggende organ ikke får svar innen et år når de kommer med faglige innspill i brevs form?

Begrunnelse

Søndag 5. februar fikk vi gjennom et innslag på Dagsrevyen vite at Utlendingsdirektoratet har tatt til orde for å endre regelverket når det gjelder barn. ”Det er vi som ser hvor skoen trykker”, sa Ida Børresen til NRK. Hun understrekte at dette var et faglig råd.
UDI sendte - for omtrent et år siden - brev til regjeringen der de blant annet foreslo mindre strenge krav til forsørgerinntekt ved familieinnvandring og at det åpnes for å gi bøter i stedet for utvisning i enkelte saker. Noen av forslagene har regjeringen avvist, mens andre har ikke UDI en gang fått svar på.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg legger stor vekt på de innspillene departementet får fra underliggende organer. Dette gjelder ikke minst de nevnte innspillene fra Utlendingsdirektoratet (UDI), i og med at disse dels kommer som følge av bestilling fra departementet, på bakgrunn av at vi har vært særlig interessert i å følge praksis på visse områder. Vi har allerede gitt flere instrukser til UDI som følger opp noen av deres anbefalinger. Andre innspill krever en grundigere vurdering og utredning. Departementet har i tillegg hatt mange andre, viktige oppgaver som har måttet prioriteres etter 22. juli 2011. Det har derfor ikke vært mulig å komme til en endelig konklusjon på alt UDI har spilt inn ennå. Dette skyldes innspillenes karakter og departementets arbeidsbelastning, og ikke at jeg ikke tar innspillene alvorlig.

Når det gjelder underholdskravet, som det vises til i begrunnelsen for spørsmålet fra representanten, så viser jeg til at Justisdepartementet er i ferd med å foreta en

gjennomgang av dette kravet, blant annet på grunnlag av rapporteringen fra UDI. Vi tar sikte på å få evalueringen ferdig før sommeren.