Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1171 (2011-2012)
Innlevert: 30.03.2012
Sendt: 02.04.2012
Besvart: 16.04.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Hvordan skal reglene i skatteavtalen mellom Danmark og Norge praktiseres med hensyn på beskatning og skattetrekk av pensjon, og synes ikke finansministeren at 80 pst. skattetrekk av dansk pensjon er i meste laget?

Begrunnelse

En pensjonist i Norge har pensjon både fra Norge og Danmark. I dette tilfellet er danskepensjoner på 230 000 kroner. Dansk skattetrekk er på 66 000 kroner. I tillegg trekker norske skattemyndigheter 118 000 kroner i forskuddsskatt. Pensjonisten får følgelig utbetalt om lag 44 000 kroner av sin danske pensjon. Til sammen blir dette et skattetrekk på 80 pst. Antakeligvis får vedkommende igjen på skatten året etter, men dette er mager trøst når man er langt opp i 80-årene.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Den nordiske skatteavtalen og beskatning av pensjon som utbetales fra Danmark til en person bosatt i Norge

Det følger av artikkel 18 i den nordiske skatteavtalen at Danmark som utbetalingsstat kan skattlegge pensjon som utbetales fra Danmark til en person som er bosatt i Norge. Artikkel 18 gir også bostedsstaten (Norge) rett til å skattlegge slik pensjon. Dersom det oppstår dobbeltbeskatning fordi begge land skattlegger pensjonen, er det Norge som bostedsland som må avhjelpe denne dobbeltbeskatningen. Det skal Norge gjøre ved å gi fradrag (kredit) i den norske skatten på den danske pensjonen for den skatten som er betalt i Danmark. Fordi det danske skattenivået på pensjon normalt er høyere enn det norske, vil en skattyter vanligvis ikke få fullt fradrag for den danske skatten i Norge. Merskatten pga. et høyere dansk skattenivå innebærer ikke en dobbeltbeskatning. Den må vedkommende finne seg i å betale i Danmark.

Den nordiske skatteavtalen og skattetrekk i pensjonsutbetalinger

Skatteavtalene regulerer ikke spørsmål om skattetrekk (forskuddstrekk) eller betaling av forskuddsskatt. Dette reguleres utelukkende av de interne reglene i de enkelte land. I Norge reguleres dette av skattebetalingsloven.

En skattyter som krever kreditfradrag i Norge for dansk skatt, må i forbindelse med levering av den norske selvangivelsen dokumentere at skatten er endelig fastsatt i Danmark og at skatten er betalt. Dersom det regelmessig trekkes dansk skatt i forbindelse med utbetalingen av dansk pensjon, er det imidlertid mulig for en skattyter allerede på forskuddsstadiet å be det norske skattekontoret om at det tas hensyn til den danske skatten ved det norske skattetrekket. Skattekontoret kan da vurdere i hvilken utstrekning det norske forskuddet kan reduseres. Ved denne vurdering må det blant annet tas hensyn til om den danske skatten på pensjonen er høyere eller lavere enn tilsvarende skatt i Norge på den samme pensjonen og at det i forbindelse med en reduksjon av forskuddet ikke oppstår muligheter for restskatt i Norge

Skattyter må selv ta initiativet til at det norske forskuddet blir vurdert på nytt, for eksempel ved å be om et nytt skattekort med redusert forskuddstrekk eller be om at forskuddsskatten settes ned. Også i slike tilfeller må skattyter dokumentere at vedkommende allerede betaler eller vil bli avkrevet skatt i Danmark.

”Er ikke 80 prosent skattetrekk i meste laget?”

Det er vanskelig å bedømme om forskuddsskatten som oppgis å være krevet i Norge er for høy eller ikke. Hvis det er et reelt eksempel, må det tas forbehold om at alle relevante opplysninger om inntektsforholdene inngår i eksempelet. Dersom forskuddsskatten utelukkende er beregnet på grunnlag av pensjonsinntekten fra Danmark, kan jeg slutte meg til at det synes å være i meste laget. Skattyteren bør i et slikt tilfelle be det norske skattekontoret om å justere forskuddsskatten samtidig som det gis fullstendige opplysninger om dansk pensjonsinntekt, dansk skattetrekk som kreves trukket fra i norsk skatt, samt eventuelle andre relevante opplysninger om skattyterens inntekts- og formuesforhold.