Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1183 (2011-2012)
Innlevert: 02.04.2012
Sendt: 02.04.2012
Besvart: 13.04.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Hvordan beregnes GIEKs kompensasjon for garantiansvaret som GIEK påtar seg på vegne av den norske stat, og hvordan står denne kompensasjonen i forhold til den kompensasjon som andre tilsvarende institusjoner krever, herunder eventuelle markedsbaserte instrumenter?

Begrunnelse

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) opplyser at samlet utestående ansvar per 31.12.2011 var 75,3 mrd kroner. Overskuddet for 2011 var 350 mill kr, mens resultatet i 2010 var et underskudd på 325 mill kr. Det vil være ønskelig å få statsrådens vurdering av om dette er en tilfredsstillende kompensasjon for risikoeksponeringen, og hvilken avkastning som evt. over tid må kunne forventes fra slike engasjementer.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: GIEK ledes av et styre på syv medlemmer som oppnevnes av Nærings- og handelsdepartementet. Styret har ansvaret for GIEK, leder dets virksomhet på statens vegne, og er ansvarlig overfor Nærings- og handelsdepartementet. Styret utfører sin virksomhet innenfor gjeldende vedtekter, fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet i samråd med Finansdepartementet og Utenriksdepartementet, og den OECD-tilknyttede avtalen Arrangement on Officially Supported Export Credits (Arrangement) (fotnote 1) Denne avtalen regulerer betingelser for eksportgarantier- og lån med mål om å sikre like konkurransevilkår for eksportører i de ulike landene.

Jamfør GIEKs vedtekter § 1.7 og § 1.8 skal Alminnelig garantiordning, Byggelånsgarantiordningen og Kraftgarantiordningen gå i balanse på lang sikt, mens U-landsordningen skal gå i balanse på lang sikt inkludert ordningens tapsfond. GIEK vurderer selv risikoeksponering og tapsavsetninger ut fra balansekravet. Jamfør GIEKs vedtekter § 2.5:

”For garantier skal det kreves premie som fastsettes på grunnlag av en vurdering blant annet av risikoens art og størrelse, premienivået i andre land og internasjonale avtaler om minimumspremier.”

§ 23 i Arrangement sier følgende:

”The Participants shall charge premium, in addition to interest charges, to cover the risk of non-payment of export credits. The premium rates charged by the Participants shall be risk-based, shall converge and shall not be inadequate to cover long-term operating costs and losses.”

Det vil si at medlemslandenes offentlige eksportgarantier er underlagt balansekrav på lik linje med GIEK og må tilpasse prisingen deretter. I tillegg er det utarbeidet et system for minimumspremier for garantier som må følges av alle.

Det negative årsresultatet for Alminnelig garantiordning i 2010 var en konsekvens av at GIEK foretok store avsetninger til fond for mulige framtidige tap på garantiansvar dette året. Ved utstedelse av en ny polise, kostnadsfører GIEK avsetning til tap på hele garantiansvaret, mens premieinntekten blir ført på det enkelte år gjennom polisens løpetid. Derfor kan resultatet bli negativt i år med store, nye ansvarsbeløp, som i 2010. Overskudd og underskudd det enkelte år er derfor ikke noe adekvat mål for kompensasjon for risikoeksponering.

Banker og andre medgarantister i de prosjektene hvor GIEK deltar, vil prise seg på bakgrunn av risiko i kontrakten/prosjektet og egne avkastningskrav. Av GIEKs vedtekter § 1.4 fremgår det at ”GIEK skal tilby konkurransedyktige garantier ved eksport og investeringer og være et supplement til det private kommersielle forsikrings- og garantimarkedet.” Det er krav om at det foretas risikodeling for kommersiell risiko i alle eksportgarantisaker hvor GIEK er involvert, dvs. at GIEK maksimalt kan avdekke 90 pst. av risikoen i en slik sak. GIEK priser seg i all hovedsak på samme nivå som sine medgarantister.

Jeg vil for øvrig informere om at det føres separate regnskap for hver av GIEKs ordninger. GIEK forvalter ingen egenkapital av betydning.

----------------------

Fotnote 1) Medlemmer, såkalte participants to the Arrangement, er EU, USA, Japan, Korea, Australia, Canada, Sveits, New-Zealand og Norge