Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1186 (2011-2012)
Innlevert: 02.04.2012
Sendt: 03.04.2012
Besvart: 13.04.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Hva anser statsråden at er de viktigste administrative, lovmessige og økonomiske hindringene for at funksjonshemmede skal kunne ha full mobilitet for flytting, arbeid og studier mellom de nordiske landene, og hvordan arbeider statsråden for å fjerne slike hindringer?

Begrunnelse

Nordisk Råd har identifisert en rekke praktiske og byråkratiske grensehindringer som hindrer mobilitet mellom de nordiske landene. Flere av disse hindringene synes å ramme mennesker med ulike funksjonshemminger særlig sterkt. Av identifiserte hindringer som må løses av landene i fellesskap kan nevnes såpass ulike forhold som rett og mulighet til personlig assistent ved flytting mellom de nordiske land, mulighet til å ta med tilpasset kjøretøy, mulighet til å beholde økonomiske rettigheter i forbindelse med studier i utlandet og mulighet til å reise over grensene med førerhund.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Det er et mål å åpne for størst mulig mobilitet mellom de nordiske land. Dette er tradisjonelt en viktig del av nordisk politikk, og har manifestert seg gjennom en rekke avtaler mellom de nordiske land. Avtalene sikrer bedre rettigheter ved flytting mellom de norske landene enn det som følger av de ulike nasjonale bestemmelsene.

Samtidig er det bred enighet mellom og i de nordiske land om at man ikke ønsker en fullstendig harmonisering av alt regelverk som gjelder enkeltpersoners rettigheter og plikter. En slik harmonisering ville innebære at retten til og beregning av de ulike ytelsene var identiske i alle de nordiske landene, noe som ville legge svært store begrensninger på de nasjonale lovgivernes handlingsrom.

Representanten viser til at Nordisk Ministerråd har identifisert en rekke praktiske og byråkratiske grensehindringer som hindrer mobilitet mellom de nordiske landene. Nordisk Ministerråd nedsatte høsten 2010 en ekspertgruppe som skulle behandle grensehindre på arbeids- og sosialområdet. Gruppens rapport offentliggjøres i dag, 13. april 2012, og gir en samlet gjennomgang av en hel rekke små og store grensehindre på dette feltet. Da kunnskapen om grensehindre i praksis er begrenset, vil denne rapporten være et viktig bidrag i arbeidet med å identifisere og løse de viktigste hindringene. Resultatene som kommer fram i rapporten vil blant annet bli presentert og diskutert på konferanse 19. april 2012 i regi av det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd 2012, Nordens Fackliga Samorganisation (NFS) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren vil 24. april 2012 redegjøre for Stortinget om arbeidet med å fjerne grensehindre i Norden. Det vil også bli avholdt parallelle parlamentariske debatter om fri bevegelse/grensehindre i de øvrige nordiske landene.

For at arbeidstakere lett skal kunne arbeide i hele Norden, er det viktig å forebygge og bryte ned grensehinder på det nordiske arbeidsmarkedet i størst mulig grad. Retten til mobilitet, enten det er i forbindelse med studier, arbeid, familiestiftelse eller annet, må gjelde for personer med funksjonshemming som for alle andre. Hvordan det skal arbeides videre med løsninger avhenger av hva som er årsaken til det enkelte hinder. Enkelte grensehindre oppstår som følge av EUs lovvalgsregelverk, som gjelder også for de nordiske land gjennom EU- eller EØS-medlemskap. Hovedprinsippet i EU/EØS er at en person er underlagt trygdeordningen i det landet vedkommende arbeider. Dette innebærer at om man arbeider i for eksempel Sverige, så er man omfattet av svensk regelverk om A-kasser og vilkår for ytelser med videre. Noen vil komme bedre ut enn om de arbeidet i Norge, andre dårligere.

Jeg ser fram til å lese rapporten og til den påfølgende debatten rundt dette viktige temaet. Jeg vil deretter se nærmere på hvordan vi kan arbeide for å løse problemstillingene knyttet til det enkelte grensehinder på de områdene jeg har ansvaret for.