Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1190 (2011-2012)
Innlevert: 03.04.2012
Sendt: 10.04.2012
Besvart: 17.04.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Finansministeren forsvarer oljepengebruk utenfor handlingsregelen med at det er "formueomplassering", hvor man forventer høyere avkastning enn oljefondets investeringer (ref blant annet Aftenbladet 03.04.12). I et relevant spørsmål (Dokument nr. 15:927 (2011-2012)) kom finansministeren ved en inkurie i skade for ikke å svare på spørsmålet.
Kan jeg derfor be finansministeren utarbeide en oversikt som tallfester de "formueomplasseringer" som er gjort under handlingsregelens virkeperiode?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: De årlige meldingene til Stortinget om statsregnskapet omfatter et bevilgningsregnskap og et kapitalregnskap. Kapitalregnskapet viser beholdningsstørrelser for statens eiendeler, gjeld og egenkapital og endringer i disse størrelsene som følge av statens årlige formuesomplasseringer på 90-poster. I vedlegg 1 til meldingene om statsregnskapet, jf. for eksempel tabell 1.4 i meldingen for 2010, tallfestes formuesomplasseringene på 90-postene etter utlån, gjeldsavdrag, aksjekjøp, tilbakebetalinger med videre. Tilsvarende tabell presenteres i de årlige budsjettdokumentene. Disse tallene har blitt oppgitt hvert år under handlingsregelens virkeperiode.