Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1193 (2011-2012)
Innlevert: 10.04.2012
Sendt: 10.04.2012
Besvart: 17.04.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Kva blir gjort for å sikra at kandidatar som tar medisinutdanning i EØS-land som ikkje gir autorisasjon også får høve til å vera med i turnusordninga, og vil det vera lovleg å prioritera kandidatar med norsk utdanning framfor kandidatar med utdanning frå andre EØS-land i ein overgangsperiode?

Begrunnelse

Helse- og omsorgsdepartementet har nyleg kome med forslag til ny turnusordning som skal gå i gong allereie frå februar 2013. Det er i dag mange norske studentar som tar medisinutdanning i andre EØS-land. Ikkje alle desse landa gir autorisasjon etter fullført medisinutdanning. Det kan by på store utfordringar for denne studentgruppa om ein går over til å gi autorisasjon for den norske legeutdanninga. Det er mykje som er uavklart sjølv om den nye turnusordninga etter planen skal gå i gong allereie i februar 2013. Det er mykje usikkerheit blant norske studentar som studerer medisin i EØS-land som ikkje gir autorisasjon. Det er viktig at denne gruppa får klare svar på om dei vil få vera med i den nye turnusordninga, om det vil vera på lik linje med norske kandidatar og kva ein eventuelt ser for seg at desse kandidatane skal gjera om dei ikkje blir omfatta av ordninga eller blir nedprioritert til fordel for dei med norsk utdanning.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: For å sikre en mer bærekraftig ordning er det besluttet å gjøre noen grunnleggende endringer i turnustjenesten for leger. Dagens ordning bygger på at turnustjeneste er et vilkår for å få rett til norsk autorisasjon, staten har ansvar for å opprette plasser og kandidater har rett på en plass som fordeles gjennom sentral loddtrekning. En viktig endring i den nye ordningen er at nyutdannede leger ikke lenger vil ha rett på turnusplass, men må søke blant utlyste stillinger. Tilsetting vil skje lokalt regulert av arbeidslivets regler. Tidspunkt for autorisasjon flyttes til etter bestått eksamen cand.med. for kandidater som er utdannet i Norge.

Vi har kommet frem til hovedinnretningen i den nye ordningen. Det gjenstår fremdeles noen konkretiseringer. I tiden fremover vil departementet komme tilbake til nødvendige regelverksendringer og konkretisere innretting og håndtering av ny ordning. Det gjenstår fremdeles noen avklaringer før ny ordning kan presenteres i sin helhet.

Arbeidet med å få på plass overgangsordning er komplekst.

Jeg har forståelse for studentenes situasjon og behov for forutsigbarhet. Arbeidet med mulig overgangsordning er prioritert i departementet, og vi har – og vil ha – dialog med Legeforeningen og ANSA om aktuelle problemstillinger. Departementet er også i kontakt med myndighetene i Polen om konsekvensene av ny ordning for norske studenter som tar sin medisinutdanning der.