Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1198 (2011-2012)
Innlevert: 11.04.2012
Sendt: 11.04.2012
Besvart: 19.04.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): Anser forsvarsministeren at standarden på Forsvarets boliger er i tråd med Forsvarets boligdirektiv og gjeldende lover og regler, og hvis så ikke er tilfelle i dag, hvordan vil forsvarsministeren sikre at Forsvarsbygg i tilstrekkelig grad tar sitt forvaltningsansvar for forsvarssektorens eiendom bygg og anlegg, og særlig ansattes boliger?

Begrunnelse

Undertegnede har ved flere anledninger blitt kontaktet av ansatte og tillitsvalgte i Forsvaret angående tilstanden ved Forsvarets boliger og store mangler knyttet til bomiljø og helse, miljø og sikkerhet.
I henhold til Forsvarets boligdirektiv har Forsvarsbygg ansvar for at "Forsvarets boliger og kvarter skal være tidsmessige, av alminnelig god boligkvalitet og i samsvar med gjeldende lover og regler."
Forsvarsbygg har fått streng kritikk fra Riksrevisjonen for manglende forvaltning av forsvarssektorens eiendom, bygg og anlegg, men viser til ressursmangel.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Forsvarsdepartementet er kjent med at kvaliteten på deler av Forsvarets botilbud ikke på alle punkter er slik Forsvarets boligdirektiv legger opp til, og slik man skulle ønske. Som forvalter av forsvarssektorens eiendommer skal Forsvarsbygg ikke leie ut boliger, eller bygg for øvrig, som er i en slik forfatning at det kan oppstå fare for liv og helse. Bygg skal i så fall stenges, utredes og tiltak iverksettes, før de igjen benyttes. Selv om boligstandarden tilfredsstiller lov- og forskriftsmessige krav, kan leietakere likevel oppleve at standarden ikke svarer til dagens forventninger.
Forsvarsdepartementet anser at både pågående og planlagt fornyelsesinnsats kombinert med utrangering og avhending av eiendom som sektoren ikke lenger har behov for, vil bidra til at tilstanden blir forbedret. For å heve boligstandarden er det gjennom de senere år gjort betydelige investeringer i boliger. Det er i perioden 2007-2011 investert for ca. 800 mill. kroner i 309 boenheter. Departementet planlegger ytterligere investeringer for ca. 400 mill. kroner fordelt på 175 boenheter i perioden 2012-2015. Disse investeringene omfatter i hovedsak modernisering av eksisterende og anskaffelse av nye boliger, noe som vil gi et bedre boligtilbud. Sammen med et systematisk og verdibevarende vedlikehold, ligger det godt til rette for en betydelig forbedring av boligstandarden frem mot 2015.
Departementet har stilt krav til Forsvarsbygg om å dokumentere at det gjennomføres tilstandsbasert vedlikehold for aktivt å kunne følge opp og styre vedlikeholdet etter årlige vedlikeholdsplaner, og på den måten sikre at vedlikeholdsressursene benyttes der behovet er størst og tilstanden dårligst.