Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1202 (2011-2012)
Innlevert: 11.04.2012
Sendt: 11.04.2012
Besvart: 19.04.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for om denne argumentasjonen ligger innenfor lovens intensjon, og skal ROS- analyse og branndokumentasjon basere seg på budsjettvedtak og ikke omvendt?

Begrunnelse

Narvik kommune ønsker å delegere all sin myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 til Ofoten Interkommunale Brann og Redningsvesen IKS. I saksutredningen heter det:

"Narvik bystyre vedtok i 2011 en minimumsordning for brannvesenet basert på ROS- analyse. Driften ble i budsjettsammenheng videreført med døgnkasenert mannskaper på beredskapsvakt. Rådmannen ser det som mest hensiktsmessig at selskapet selv vedtar brannordningen ut fra det budsjettet Bystyret til en hver tid vedtar for selskapet. Det blir da opp til selskapet selv å drifte iht. budsjett og innenfor lover og forskrifter. Dokumentasjon av brannvesenet og planer for brannvernarbeidet bør allikevel forelegges Narvik bystyre som orienteringssaker."

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Det er kommunen som er ansvarlig for å organisere brannvernet innenfor de mulighetene som ligger i gjeldende regelverk. Dette gjelder selv om kommunen har satt ut oppgaven til et interkommunalt selskap. Narvik kommune har således ansvar for å sørge for at kommunens plikter etter brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter etterleves.

Kommunens brannvesen skal etableres og dokumenteres med grunnlag i lokale risiko- og sårbarhetsanalyser. Regelverket stiller i tillegg minimumskrav til brannberedskap. Kommunen plikter å dokumentere at minimumskrav i regelverket er tilfredsstilt, og at risiko- og sårbarhetsanalysen for kommunen ikke krever ytterligere beredskap.

En kommune kan ikke være sikker på at den oppfyller sine lovpålagte oppgaver i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter dersom den pålegger et interkommunalt brann- og redningsvesen å selv vedta brannordningen ut fra det budsjett Bystyret til enhver tid vedtar for selskapet. Resultatet kan i verste fall bli at budsjettet ikke gjør det mulig for det interkommunale selskapet å ivareta brannvesenoppgavene på vegne av kommunen innenfor lovens rammer.