Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1203 (2011-2012)
Innlevert: 11.04.2012
Sendt: 11.04.2012
Besvart: 19.04.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Justisdepartementet mottok i januar i år en utredning om organisering av ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap.
Hvordan er høringen om rapporten lagt opp, hva er fremdriften i behandlingen, og hvordan vil spørsmålet om eventuelle endringer bli fremlagt for Stortinget?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg antar at stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten sikter til rapporten fra en hurtigarbeidende gruppe som ble nedsatt av meg for å gjennomgå departementets sikkerhets og beredskapsoppgaver. Jeg viste også til arbeidsgruppen i mitt svar av 22. desember til Den særskilte komité. Arbeidsgruppen leverte sin rapport til meg 31. januar 2012.

Arbeidsgruppen har foreslått flere tiltak som kan grupperes innenfor tre hovedtemaer:

- Styrket samordning av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap

- Styrket evne til krisehåndtering

- Organisering av departementet

Rapporten fra arbeidsgruppen er offentlig, men er i sin form å anse som en intern rapport som grunnlag for videre saksforberedelse i departementet. Det er således ikke lagt opp til å sende rapporten på høring. Jeg har gått nøye gjennom de tiltakene som arbeidsgruppen foreslår. Enkelte av tiltakene som faller inn under Justisdepartementets ansvarsområde vil bli iverksatt raskt, mens andre tiltak krever ytterligere utredninger eller drøfting med andre berørte departementer. Jeg tar sikte på en nærmere orientering om departementets oppfølging av rapporten i den varslede meldingen til Stortinget om samfunnssikkerhet. Tiltak med bevilgningsmessige konsekvenser vil bli forelagt Stortinget på egnet måte.