Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1206 (2011-2012)
Innlevert: 11.04.2012
Sendt: 12.04.2012
Besvart: 19.04.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Under Stortingets behandling av forsvarsbudsjettet for 2012, den 13. desember i fjor, ble det reist spørsmål om Forsvarsdepartementets regnskapsføring av gevinster fra det interne effektiviseringsarbeidet i Forsvaret. Vi ser at forslag til ny langtidsplan også legger opp til videre interneffektivisering estimert til minimum 160 mill. kroner årlig.
Kan forsvarsministeren dokumentere effektene og regnskapsføringen som foreligger på dette området for inneværende langtidsperiode?

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Jeg viser til brev fra Stortingets presidentskap av 12. april 2012 med spørsmål fra stortingsrepresentant Sverre Myrli om effektene og regnskapsføring av interneffektivisering i Forsvaret for inneværende langtidsperiode.

Bakgrunn

Forsvaret har definert interneffektivisering som «opprettholdelse eller økt struktur, virksomhet (aktivitet) eller nytte, med samme eller lavere økonomisk tildeling». I perioden 2009–2012 skal Forsvaret effektivisere ulike interne prosesser tilsvarende et krav på 668 mill. 2012-kroner (600 mill. 2008-kroner) ved utgangen av 2012, jf. Innst. S. nr. 318 (2007–2008), til St.prp. nr. 48 (2007–2008). Interneffektiviseringstiltakene skal være dokumenterbare og gi varig effekt.

Interneffektiviseringstiltak

Forsvarets interneffektiviseringsregnskap består både av fellestiltak, som gjennomføres på tvers av Forsvarets kapitler, og lokale effektiviseringstiltak som gjennomføres ved den enkelte driftsenhet i Forsvaret (DIF). Eksempler på fellestiltak er ENØK/Energiledelse og nye rammeavtaler, mens tiltak ved den enkelte DIF kan være optimalisering av drift og bruk av administrative kjøretøy samt reduksjon i reisevirksomhet.

Status i arbeidet med interneffektivisering

Rapportert resultat for årene 2009, 2010 og 2011 viser at det er realisert effektiviseringstiltak tilsvarende en verdi på 575 mill. 2012-kroner. For 2012 er det identifisert og realisert en rekke tiltak, herunder videreføring av energiledelse samt ytterligere effektivisering av bruken av administrative kjøretøy. De endelige effektene av tiltakene gjeldende for 2012 foreligger ikke før regnskapsavslutning og regnskapsanalyser er gjennomført.

Resultatet for 2009, 2010 og 2011, samt prognose for det siste året i langtidsperioden, viser at Forsvaret er på god vei til å innfri gjeldende krav til interneffektivisering for perioden 2009–2012. Frigjorte midler går til å styrke prioriterte satsninger i inneværende langtidsplan, som forutsatt.

År Effekt

(mill. 2012-kr)

2009 164

2010 307

2011 104

2012 167

sum 742

Interneffektivisering: Resultat 2009,2010 og 2011 samt prognose 2012 (kursiv)

Vedlegg A viser de konkrete interneffektiviseringstiltakene, med tilhørende effekt, som Forsvaret har rapportert som realisert i 2009, 2010 og 2011.

Vedlegg til svar:

Lenke til originalsvar med tabell og vedlegg