Skriftlig spørsmål fra Michael Tetzschner (H) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1208 (2011-2012)
Innlevert: 11.04.2012
Sendt: 12.04.2012
Besvart: 24.04.2012 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Michael Tetzschner (H)

Spørsmål

Michael Tetzschner (H): Vil statsråden ta initiativ til at det innføres offentlige svartidsgarantier?

Begrunnelse

Høyres mål er en effektiv, åpen og brukervennlig offentlig sektor. Det viktigste er å ta i bruk nye løsninger for å sikre tjenester av høy kvalitet og at offentlig sektor utvikler seg til det beste for brukerne. For å gjøre det enklere å vite hvilke tjenester og hva slags service man kan forvente, skal det innføres et tydelig skille mellom det offentliges rolle som forvaltningsorgan, tjenesteleverandør og kontrollør.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Saksbehandlingen i det offentlige bør skje raskt, og borgere og bedrifter bør i størst mulig grad vite når de kan forvente svar.

Dette er blant annet omtalt i Forvaltningslovens § 11 a, som gir regler for saksbehandlingstid og foreløpig svar. Loven forutsetter at et forvaltningsorgan skal forberede og avgjøre saker uten ugrunnet opphold. I 1999 ble § 11 b tilføyd. Denne gir Kongen anledning for å fastsette frister for behandling av enkeltvedtak.

I regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne har vi slått fast at forvaltningen skal gi god informasjon om saksgang, klagemuligheter og behandlingstid, og har også varslet at vi vil kartlegge hvor godt statlige virksomheter informerer brukerne om vente- og saksbehandlingstider.

På noen områder er det riktig å innføre bindende svargarantier eller saksbehandlingsfrister. Jeg vil i denne sammenheng vise til at regjeringen har innført tidsfrist for klageinstansens behandling av klager i byggesaker med hjemmel i plan- og bygningslovens § 21-8. Fristen er på 12 uker, og vil tre i kraft 1. juli.

Regjeringen gjennomfører derfor tiltak som bidrar til kortere saksbehandlingstid uten at det settes konkrete frister. De viktigste tiltakene framover vil være basert på digitalisering. Søknad om alderspensjon kan for eksempel nå sendes via nett og svært mange trenger nå kun å vente 4 til 6 minutter før vedtak foreligger. Saksbehandlingstiden for pensjonssøknader er redusert fra måneder til minutter etter innføring av ny IKT-løsning. Tilsvarende radikale forbedringer har vi også sett for eksempel for frikort. Regjeringens planer for digital fornying av forvaltningen er omtalt i digitaliseringsprogrammet, som ble lagt fram 11. april.