Skriftlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1209 (2011-2012)
Innlevert: 11.04.2012
Sendt: 12.04.2012
Besvart: 19.04.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): Hvor mange asylsøkere som hadde søkt asyl i andre europeiske land før de kom til Norge, forsvant eller unndro seg en retur til første asylland i henhold til Dublinforordningen i 2010 og 2011?

Begrunnelse

Det er stor usikkerhet rundt hvor mange mennesker som oppholder seg i Norge ulovlig. Statistisk sentralbyrå har anslått at det i 2006 var om lag 18 000, og at to tredeler av disse var tidligere asylsøkere som nekter å returnere.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: I 2010 fikk i overkant av 2 400 asylsøkere avslag etter Dublin-forordningen. For 2011 var tallet omlag 1 750.

I 2010 tvangsreturnerte politiet om lag 2 000 personer med Dublin-vedtak. I 2011 ble om lag 1 500 returnert. I tillegg har noen returnert frivillig i regi av International Organization for Migration (IOM).

I 2010 var det dermed en differanse på 400 mellom antall Dublin-vedtak og antall uttransporterte personer med Dublin-vedtak. I 2011 var denne differansen på om lag 250. Man må her være oppmerksom på at for den enkelte søker trenger ikke vedtaksår og år for utsendelse være det samme. Det betyr at noen av de som fikk et Dublin-vedtak i 2010, først ble uttransportert i 2011.

Vi har forelagt saken for Utlendingsdirektoratet (UDI), som har beregnet hvor mange av personer med Dublin-vedtak i 2010 og 2011 det ikke kan redegjøres for. Det vil si at de verken bor i mottak, har kjent adresse, er uttransportert av politiet eller har reist frivillig i regi av IOM.

Av de som fikk avslag i 2010 etter Dublin-prosedyren er det i underkant av 700 UDI ikke kjenner oppholdsstedet til. Av de som fikk avslag i 2011 er det 450 med ukjent oppholdssted.

Tallene er basert på siste registrerte vedtak i UDI. Tallene har en rekke mulige feilkilder, og vil nødvendigvis ikke gi et riktig bilde av personer som oppholder seg i Norge ulovlig. Personer kan ha blitt uttransportert av politiet samtidig som at returen har blitt registrert på en annen sak enn selve asylsøknaden. Det er trolig noen dubletter i tallmaterialet. Det vil forkomme saker der UNE har omgjort vedtaket i UDI, og hvor UDI ennå ikke har tatt saken til realitetsbehandling. Returtallene innbefatter også et fåtall personer som fikk avslag på grunn av trygt tredjeland. Det er også mulig at noen har reist ut frivillig uten å registrere seg, enten til hjemlandet eller et annet land i Dublin-samarbeidet. Det finnes videre eksempler på personer som har returnert til Norge etter å ha blitt uttransportert. I perioden 2004-2011 var det 583 ulike personer som ble uttransportert to ganger eller mer i henhold til Dublin II-forordningen.

Med utgangspunkt i de tallene som her er referert, er det vanskelig å gi et presist anslag for hvor mange personer som har søkt asyl i et annet europeisk land, og som ikke har reist frivillig eller har unndratt seg uttransportering.