Skriftlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1212 (2011-2012)
Innlevert: 12.04.2012
Sendt: 12.04.2012
Besvart: 17.04.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Utenlandske arbeidstakere, inkludert nordiske borgere, er avhengig av et D-nummer for å få utbetalt lønn med normalt skattetrekk for arbeid i Norge. Byråkratiet rundt ordningen synes i dag praktisk tungvint og ofte preget av treg saksbehandling. Dette har også konsekvenser for norske arbeidsgivere.
Hvordan vil statsråden legge til rette for at utenlandske arbeidstagere kan skaffe seg norsk D-nummer på en mer smidig og effektiv måte enn i dag?

Begrunnelse

Et av Nordisk Råds viktigste politiske saksområder er arbeidet for å redusere grensehindringer mellom de nordiske landene. Praktiske og byråkratiske problemer og forsinkelser ved å skaffe skattekort og D-nummer er definert som en særnorsk grensehindring, med store konsekvenser for arbeidstagere særlig i enkelte bransjer, som på oljeanlegg på norsk sokkel. Personlig oppmøte på nærmeste skattekontor er et eksempel på et krav som skaper betydelige praktiske utfordringer for den enkelte.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg deler synspunktet om at det må legges til rette for at utenlandske arbeidstakere kan skaffe seg norsk d-nummer og skattekort på en mest mulig smidig og effektiv måte. Samtidig er det et sikkerhetsaspekt ved denne problemstillingen. Skatteetaten har avdekket en rekke saker hvor utilstrekkelig ID-kontroll har medført tildeling av fødselsnummer og d-nummer på feil grunnlag. Falske og fiktive identiteter representerer et alvorlig samfunnsproblem. Misbruk av dette er ofte viktige brikker i økonomisk kriminalitet. Politiets erfaringer viser at falske identiteter ikke bare blir benyttet i forbindelse med bedragerier, men også ved smugling av mennesker og illegale varer, ulovlig innvandring, hvitvasking og terrorisme. Slik det også framgår av mitt svar på spørsmål nr. 748 av 9. februar 2012, besluttet Skatteetaten som følge av dette å omorganisere sin ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere og innvandrere fra 1. februar 2012.

Kontroll av ID-papirer er en kompleks oppgave som krever god og oppdatert kompetanse samt nytt teknisk kontrollutstyr. Ved å samle oppgaven på 41 utpekte skattekontor kan etaten bygge opp gode kompetansemiljøer på området og sørge for at kunnskapen holdes oppdatert på en bedre måte enn hvis oppgaven er spredt på alle kontorene i landet. For å ivareta behovet for service og tilgjengelighet for næringslivet og arbeidstakerne har Skatteetaten i vurderingen av hvor kontorene som skal utføre ID-kontroll skal ligge, blant annet tatt hensyn til geografi, demografi og tilgjengelighet for nærliggende områder. Det har vært en målsetting at reiseavstanden for de aller fleste ikke skal overstige to timer. For enkelte arbeidstakere og på enkelte arbeidsplasser har imidlertid reiseveien blitt lenger etter omorganiseringen. Skatteetaten har iverksatt alternative tiltak for å finne gode løsninger for disse og har allerede inngått flere konkrete avtaler med regioner og kommuner om oppsøkende tjeneste fra etaten i pressperioder. Blant annet er det allerede inngått en slik avtale om oppsøkende virksomhet mellom Nordkapp kommune i Finnmark og Skatt nord. Avtalen ble inngått i et møte 25. januar 2012 og går ut på at Skatteetaten vil være til stede i kommunen 2-3 dager i måneden i perioder med stort behov for sesongbasert arbeidskraft og dermed økt behov for å søke om skattekort. Hele 80-90 pst. av de som trenger å få utført ID-kontroll i Nordkapp kommune vil bli dekket av denne oppsøkende tjenesten.

Jeg er inneforstått med at slike alternative tiltak ikke forhindrer at det etter omleggingen kan være byrdefullt for utenlandske arbeidstakere å søke om skattekort for første gang, siden dette nå krever personlig oppmøte. Hensynet til tilfredsstillende og sikker ID-kontroll og beskyttelse av samfunnet mot misbruk av d-nummer må imidlertid veie tyngst. Skatteetatens erfaringer så langt tyder på at den nye organiseringen av ID-kontrollen har gjort etaten mer effektiv i å avdekke falske identiteter, samtidig som at samarbeidet med regioner og arbeidsgivere om alternative tiltak har fungert tilfredsstillende. Skatteetaten har et mål om at søknader om d-nummer og skattekort skal være behandlet i løpet av fem virkedager utenfor pressperioder. Dette må kunne anses som tilfredsstillende, selv om det i enkelte tilfeller kan ta noe lenger tid. Utover bedre ID-kontroll har omorganiseringen også til hensikt å sikre en mer effektiv oppgaveløsning som vil gi riktigere og mer lik behandling uansett hvor i landet vedkommende møter. Det er ikke aktuelt å vurdere større endringer i ID-kontrollen før Skatteetaten har høstet erfaringer med den nye ordningen over en lengre periode.

Avslutningsvis vil jeg nevne at krav om oppmøte for ID-kontroll per i dag ikke gjelder for dem som har Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) som skattekontor. SFU likner utenlandske virksomheter og deres utenlandske ansatte ved oppdrag/arbeid i Norge eller på norsk sokkel. I tillegg likner SFU sokkelarbeidere bosatt i utlandet, utenlandske sjøfolk og norskregistrerte skip og utenlandske artister.