Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1217 (2011-2012)
Innlevert: 12.04.2012
Sendt: 13.04.2012
Besvart: 20.04.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Er det i departementets arbeid med langtidsplanen konkret sikret at tjenestemennene i Forsvarsdepartementet jobber innenfor gjeldende regelverk for arbeidstid?

Begrunnelse

I en sak i VG Nett 13. mars 2012 uttaler departementsråden i Forsvarsdepartementet at det var ”helt vanlig” at tjenestemenn i FD jobber 17-23 timer i sluttfasen før fremleggelsen av langtidsproposisjonen for Forsvaret.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Sluttføringen av Prop. 73 S (2011-2012) krevde meget stor arbeidsinnsats. I perioder, spesielt opp mot avgivelse av proposisjoner og meldinger til Stortinget, er det ikke unormalt med arbeid utover normal arbeidstid.

Det er grunn til å minne om at oppslaget i VG om saken kom i en situasjon hvor hovedpoenget var at departementet hadde avslått en henvendelse om å bruke ansatte for å holde et foredrag. Det ble brukt en muntlig formulering for å få frem at Forsvarsdepartementet hadde stort arbeidspress for mange i en avsluttende fase av langtidsplanen. Det er neppe noen ukjent problemstilling at det brukes overtid i enkelte situasjoner, både for fagpersonell og for ledere.

En kartlegging av registrert overtid i den avdelingen som har vært tyngst involvert i utarbeidelsen av Prop. 73 S, viser at et fåtall saksbehandlere i en kortere periode overskred begrensningene i forhold til hva arbeidsmiljøloven tillater. Lovens begrensninger på 200 timer pr. 52 uker er, etter avtale med tjenestemannsorganisasjonene i Forsvarsdepartementet, utvidet til 300 timer. Overtid utover 200 timer forutsetter arbeidstakers villighet. Denne ytre rammen gir i all hovedsak tilfredsstillende fleksibilitet. I de tilfeller der lovens begrensninger overskrides, varsles de ansattes nærmeste leder. Dette gjøres for oppfølging og særlig ivaretakelse av de ansattes helse og velferd.

Generelt har Forsvarsdepartementet gode rutiner for kontroll og oppfølging av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbegrensninger. Overtidsforbruket kontrolleres jevnlig, og alle ledere med personalansvar er pålagt å treffe tiltak dersom overtidsforbruket overskrider lov- eller avtalefestede begrensninger.