Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1227 (2011-2012)
Innlevert: 16.04.2012
Sendt: 16.04.2012
Besvart: 30.04.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Kjøretøyforskriften ble i henhold til UNECE-regulativet R115 endret i 2008, slik at det kreves dokumentasjon fra bilprodusentene på at avgassystemet er tilpasset LPG-gassdrift i hver enkelt bilmodell før ombygging kan godkjennes. Etter regelendringen har det knapt blitt gjennomført ombygging av biler til gassdrift i Norge, men andre land har vært mer fleksible.
Hva er grunnen til at regjeringen gang på gang innfører regler som begrenser bruk av alternative miljødrivstoff som biodiesel, GTL og LPG?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Først og fremst vil jeg påpeke at regjeringen fører en ambisiøs miljøpolitikk, med stort fokus på biler med lavere utslipp og på alternative drivstoff. Blant annet er utslippene fra nye biler redusert med ca 25 pst siden 2007.

Når det gjelder konvertering av eksisterende bensindrevne biler til LPG-drift vil det kunne ha en marginal positiv påvirkning på CO2-utslippet fra bilparken. Imidlertid vil slik konvertering påvirke bilenes øvrige miljøegenskaper og sikkerhet, i tillegg til at bilfabrikantens ansvar i forhold til typegodkjenningen påvirkes. ECE-regulativ 115 ivaretar disse utfordringene, ved at konverteringssettene tilpasses hver bilmodell, og en representativ bilmodell avgasstestes. I tillegg overføres ansvaret for sikkerhets- og miljøbestemmelsene fra bilprodusenten til produsenten av konverteringssettet.

Tidligere behøvde man ikke ECE-115-godkjenning på konverteringssettene, og vi hadde et nasjonalt regelverk for konvertering av biler til LPG-drift. Dette nasjonale regelverket la opp til mye utøvelse av skjønn hos den enkelte kontrolløren som skulle godkjenne kjøretøyene, og var ikke tilpasset dagens moderne biler med Euro 3, 4 eller 5- typegodkjenning. Dette regelverket er ikke tilpasset dagens krav til sikkerhet og miljø.

Generelt sett er LPG et drivstoff som har potensial til å gi rundt 10 % lavere CO2-utslipp enn bensin, men høyere utslipp enn tilsvarende dieselbiler. For å utnytte dette potensialet ved ombygging fra bensin må LPG-drivstoffanlegget tilpasses det originale motorstyringssystemet, som er optimalisert sammen med avgassrensesystemet i bilen til å klare avgasskravene og samtidig gi lavt drivstofforbruk og CO2-utslipp. Dårlig utført ombygging kan gi høyere CO2-utslipp ved LPG enn med bensin.

Ettermonterings- og konverteringsløsninger for å få moderne biler til å gå på alternative drivstoff gir ofte ikke ønsket miljøeffekt, da nye biler har motorstyrings- og avgassbehandlingssystemer som er nøye tilpasset det drivstoffet de er beregnet for.

For lokal luftforurensning har ombygging fra bensin til LPG ingen dokumentert positiv effekt på nye biler på Euro 4- og 5-avgasskravnivå.