Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1222 (2011-2012)
Innlevert: 13.04.2012
Sendt: 16.04.2012
Besvart: 30.04.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Stortinget bevilger penger til distriktsrettete såkornsfond som støtter opp om nyskaping og bedriftsetablering. Bevilgningene til slike fond er såkalt under streken, og omfattes sådan ikke av handlingsregelens begrensninger for bruk av oljepenger.
Hva er den prinsipielle begrunnelsen for dette?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Generelt skal offentlige utgifter inngå i det oljekorrigerte underskuddet ”over streken”, mens finansielle investeringer føres som en formuesomplassering ”under streken” (betegnes lånetransaksjon i statsbudsjettet). For å kunne regnes som en finansiell investering må investeringen gi en forventet avkastning som minst tilsvarer alternative plasseringer.

Statens bidrag til de eksisterende såkornfondene har vært i form av ansvarlige lån. 25 pst. av lånets størrelse har blitt avsatt som tapsfond og bevilget ”over streken”. Da såkornfondene ble opprettet, ble dette ansett å dekke forventede tap. Det var forventet at lånene med renter utover denne summen ville bli tilbakebetalt senest ved utløpet av fondenes levetid. Dette ble derfor ansett som en finansiell investering og bevilget "under streken".

Dersom såkornfondene ikke er i stand til å tilbakebetale de ansvarlige lånene, vil tap på hovedstol og renter utover allerede bevilget tapsfond bli bevilget "over streken" når tapene er konstatert. Eksempelvis ble det bevilget 23,8 mill. kroner "over streken" i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2010 til å dekke tap som følge av konkursen i Såkorninvest Innlandet AS.