Skriftlig spørsmål fra Sylvi Graham (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1225 (2011-2012)
Innlevert: 13.04.2012
Sendt: 16.04.2012
Besvart: 23.04.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Det vil ventelig ta tid innen en ny ordning for pleiepenger og omsorgslønn er på plass, etter Kaasa-utvalgets overlevering av sin innstilling.
Vil statsråden i mellomtiden sikre at foreldre med hjerneskadde barn fortsatt skal kunne ha rett til pleiepenger og således ha mulighet til å kunne gi sine barn den trening som er nødvendig for at de skal kunne ha et mer deltagende liv?

Begrunnelse

Foreldre til alvorlig hjerneskadde barn har siden 2003 fått offentlig støtte for å drive intensiv habilitering i hjemmet. Treningen har foregått blant annet etter metodene til The Family Hope Center og Doman. Denne støtten har blant annet tatt form av driftstøtte og støtte til hjelp i hjemmet fra regionale helseforetak, støtte til reise og institusjonsopphold fra HELFO og pleiepenger fra NAV slik at en av foreldrene til enhver tid kan være hjemme og gjennomføre treningen.
Spørsmålsstilleren er gjort oppmerksom på at NAV har fjernet retten til pleiepenger for disse familiene. Det har i verste fall som konsekvens at foreldrene må ta et valg mellom å fortsette å trene barnet sitt – en trening som gir fremgang og barnet mulighet til et mer deltagende liv – eller skal de gi opp dette for å sikre egen økonomi.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Det offentlige har et betydelig ansvar for å avhjelpe alvorlig syke barn og deres familier. Den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven gir alle, også barn, rett til å få dekket nødvendige pleie- og omsorgsbehov gjennom kommunale tjenester. Det er således et kommunalt hovedansvar å bistå foreldre og avlaste omsorgsbyrden. Folketrygdloven gir imidlertid i noen tilfeller yrkesaktive foreldre rett til å få erstattet tapt lønn i forbindelse med fravær fra arbeidet. Dette kan for eksempel være hvis barnet har vært innlagt på sykehus og trenger kontinuerlig pleie og tilsyn i en kortere periode i etterkant av oppholdet (folketrygdloven § 9-10), eller hvis barnet er livstruende eller svært alvorlig sykt og trenger kontinuerlig tilsyn og pleie i begrenset periode (folketrygdloven § 9-11). Det framgår uttrykkelig av folketrygdloven § 9-11 andre ledd at når barnets sykdom eller skade må anses for varig, er retten til pleiepenger begrenset til perioder hvor sykdommen er ustabil. Det kan også ytes pleiepenger ved varige eller kronisk sykdom i startfasen eller hvis den er av progredierende art. Hovedregelen er imidlertid at det ikke foreligger rett til pleiepenger etter § 9-11 ved varige sykdommer.

Regelverket legger således opp til at barn med varige lidelser skal få dekket sitt pleie- og omsorgsbehov gjennom offentlige, tilpassede hjelpetiltak - og tjenester slik at foreldrene kan delta i yrkeslivet. Dersom foreldre av ulike årsaker selv ønsker å ha tilsyn og pleie av sitt barn, er det hjelpestønad fra folketrygdloven og omsorgslønn fra kommunen som er aktuelle ytelser.

Foreldre til varig, hjerneskadde barn har ikke rett til pleiepenger med mindre de nevnte unntaksreglene slår inn (behandling ved sykehus, ustabile faser eller i startfasen). Ved langvarige opptreningsbehov hos barn med varige hjerneskader foreligger således ikke rett til pleiepenger fra folketrygden.

Det framgår av begrunnelsen at representanten er gjort kjent med at arbeids- og velferdsetaten skal ha fjernet retten til pleiepenger til disse familiene. Søknader om pleiepenger ble tidligere behandlet på lokalt nivå, men er nå sentralisert til fylkesvise forvaltningsenheter. Dette ble gjort fordi en ville sikre ensartet praksis i etaten og dermed større forutberegnelighet for brukerne. I forlengelse av dette ble en del søknader om fornyet pleiepengeperiode avslått fordi en så at vilkåret om ikke-varig sykdom ikke var oppfylt eller at unntakene ikke (lenger) kom til anvendelse. Arbeids- og velferdsetaten har således ikke endret retten til pleiepenger til familier med barn med varig hjerneskade, men behandlet sakene i tråd med loven.

Kaasa-utvalget avga sin utredning, NOU 2011:17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg, i høst. I denne rapporten ble det foreslått betydelige endringer i pleiepenge-, hjelpestønads- og omsorgslønnsordningene. Blant annet er det foreslått å oppheve hjelpestønaden og den kommunale omsorgslønnen, og i stedet gi en ny og forsterket kommunal omsorgsstønad med kommunale satser. Samtidig foreslår utvalget å innføre rett til 20–50 % pleiepenger til foreldre med barn under 18 år som har alvorlige, varige lidelser. Jeg mener Kaasa-utvalgets utredning gir et godt grunnlag for å arbeide videre med disse spørsmålene. Jeg har imidlertid ikke tatt stilling til utvalgets forslag. Forslagene er nå sendt på bred høring, med høringsfrist 15. august 2012. Jeg ser fram til å motta høringsinstansenes innspill og arbeidet videre etter høringsrunden, og ser derfor ikke grunn til å vurdere eventuelle endringer i pleiepengeordningen nå.