Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1232 (2011-2012)
Innlevert: 17.04.2012
Sendt: 18.04.2012
Besvart: 25.04.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Gjennom FrPs representantforslag 8:114 (2010-2011) ble det satt fokus på den omfattende bruk av salt i vinterdriften av norske veier. Det var bred enighet om at reduksjon av saltbruk er nødvendig og ønskelig. Regjeringen har lovet tiltak basert på "SaltSmart"-prosjektet. Ett fylke og seks kommuner har etter innbyggerinitiativ fattet vedtak om reduksjon av veisalt. Ny rapport fra TØI konkluderer med liten ulykkesreduserende effekt fra salting.
Hvordan følger statsråden på denne bakgrunn opp arbeidet med å redusere bruk av veisalting?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Statens vegvesen har nylig avsluttet sitt fireårige FOU-prosjekt SaltSMART. Formålet med prosjektet har vært å finne frem til metoder som gjør det mulig å opprettholde sikkerheten og fremkommeligheten med reduserte saltmengder.

Statens vegvesen er i gang med tiltak som reduserer saltforbruket og som blir iverksatt etter hvert som driftskontraktene fornyes. Om lag 25 prosent av kontraktene fornyes hvert år og dette betyr at det vil ta noen år før tiltakene er gjennomført i alle områder. Blant tiltak som gjennomføres, kan nevnes:

- bedre opplæring av de som skal utføre vinterdriften

- bedre brøyting før salting

- mer bruk av saltløsning i stedet for tørt salt

- endrede oppgjørsformer som gjør det mindre lønnsomt å bruke mye salt.

Saltforbruket vinteren 2011/2012 (til og med januar) er redusert med ca. 20 prosent i forhold til foregående vinter.

TØI har gjennomgått undersøkelser som er utført de siste årene, og finner at effekten på personskadeulykker av salting er noe lavere enn for tidligere undersøkelser. TØI peker alikevel på en ikke ubetydelig ulykkesreduksjon på 5-10 %.

Departementet vil i samarbeid med Vegdirektoratet følge opp bl.a. TØI’s rapport med sikte på å redusere saltbruken ytterligere.