Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1233 (2011-2012)
Innlevert: 17.04.2012
Sendt: 18.04.2012
Besvart: 30.04.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Flere undervisningsinstitusjoner bruker båtmotorer som en del av opplæringen. For en tid tilbake fikk Laksevåg Videregående skole, gjennom sitt samarbeid med interesseorganisasjonen Norboat, anskaffet nye, moderne båtmotorer som kun skal brukes til undervisning. Skolen slipper ikke HK-avgiften, noe som i praksis vil si at skolen må betale i størrelsesordenen 60 000 kroner i avgift på undervisningsutstyr.
Vil statsråden ta initiativ til at båtmotorer til slikt bruk unntas denne avgiften?

Begrunnelse

Flere undervisningsinstitusjoner rundt om i landet bruker båtmotorer som en del av opplæringen. De fleste av disse motorene er heller ikke installert i båter, men i skolens undervisningsrom. For en tid tilbake fikk Laksevåg Videregående skole, gjennom sitt samarbeid med interesseorganisasjonen Norboat, anskaffet nye, moderne båtmotorer som kun skal brukes til undervisning (for mekanikerelever). Skolen har avtale med Norboat om at motorene ikke skal monteres i båt. Skolen slipper ikke HK-avgiften, noe som i praksis vil si at skolen må betale i størrelsesordenen 60 000 kroner i avgift på undervisningsutstyr.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Avgiften på båtmotorer, som representanten referer til som HK-avgiften, ble innført fra 1978 og har til formål å skaffe staten inntekter, samt å bidra til å redusere støy og stor fart ved at den skal vri etterspørselen over til mindre motorer. Det vises til omtale i blant annet St.prp. nr. 80 (1977-78) side 1-2.

I henhold til Stortingets vedtak om avgift for båtmotorer for 2012 § 1, skal avgiften betales statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av båtmotorer (framdriftsmotorer) på minst 9 hk med kr. 155,50,- per hk. Fritak for avgift på båtmotorer følger av vedtaket § 2. Vedtaket § 4 gir departementet kompetanse til å frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfelle får en utilsiktet virkning.

Generelt mener jeg at det bør utvises forsiktighet med å etablere nye fritak fra båtmotoravgiften. Statens bidrag til formål som er ønskelig å støtte, bør først og fremst gis av midler som stilles direkte til rådighet for formålet, ikke indirekte i form av avgiftsfritak. Nye avgiftsfritak skaper dessuten avgreningsproblemer og press fra andre som ønsker tilsvarende avgiftsfritak.

På denne bakgrunn vil jeg ikke ta initiativet til å frita båtmotorer til bruk for undervisningsformål fra båtmotoravgiften.