Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1234 (2011-2012)
Innlevert: 17.04.2012
Sendt: 18.04.2012
Besvart: 26.04.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Svarhalespoven blir av mange oppfattet som et fremmedelement i norsk natur, og siden denne har fått status som prioritert art medfører dette båndlegging av store områder med produktiv jord på Jæren for å beskytte fuglen. Problemstillingen ble tatt opp av Høyre med spørsmål til miljø- og utviklingsministeren i Stortingets spontanspørretime 08.02.2012. Daværende miljø- og utviklingsminister lovet å studere saken nærmere.
Har miljøvernministeren gått gjennom saken, og kan vi forvente endringer i forhold til svarhalespovens status i Norge?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Tap av arter er et globalt problem, og Regjeringen fører en aktiv politikk for å hindre at arter går tapt i Norge. Ett av virkemidlene er å utpeke arter som prioriterte etter naturmangfoldloven § 23. Forskrift om svarthalespove som prioritert art ble fastsatt ved kongelig resolusjon 20. mai 2011. Formålet med forskriften er å ivareta svarthalespove i samsvar med forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven.

Ved avgjørelse om prioritering legges det, i samsvar med naturmangfoldloven § 23, vesentlig vekt på om arten har en bestandssituasjon eller bestandsutvikling som strider mot forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5. Etter § 5 er målet at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Svarthalespove er etablert med reproduserende bestand i Norge, og den har deler av Norge som en del av sitt naturlige utbredelsesområde. Arten forekommer i Norge med to underarter. Den ene har sitt tyngdepunkt på Jæren, mens den andre opptrer i Nord-Norge. Jæren er en del av svarthalespovens naturlige utbredelsesområde fordi fuglen selv har etablert seg der fra naturlig forekommende bestander i øvrige deler av Europa. Svarthalespove har vært observert på Jæren siden 1930-tallet, mens hekking på Jæren først ble bekreftet på 1960-tallet. Arten svarthalespove er klassifisert som sterkt truet på Norsk rødliste for arter 2010, da den har en meget liten bestand i Norge.

Jeg er kjent med at grunneiere i Klepp kommune i brev til departementet har pekt på store ulemper for jordbruksdriften som følge av forskriften. Brevet fra grunneierne vil bli besvart med det første. Samtidig vil jeg gi Fylkesmannen i Rogaland beskjed om hvordan forholdet til berørte grunneiere skal håndteres i tiden framover. Jeg legger imidlertid ikke opp til endringer i forskrift om svarthalespove som prioritert art.