Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1235 (2011-2012)
Innlevert: 17.04.2012
Sendt: 18.04.2012
Besvart: 25.04.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Det er en betydelig overhyppighet av diabetes blant enkelte etniske minoriteter. I 2011 har Diabetesforbundet ved hjelp av midler fra Helsedirektoratet bl.a. laget materiell på flere språk, hatt aktiviteter og rådgivning mot målgruppene, og etablert motivasjonsgrupper m.m. Helsedepartementet har vist til at det er Helsedirektoratet som kan gi midler, mens Helsedirektoratet på sin side sier de ikke har midler til dette.
Hvorfor kan ikke direktoratet fortsatt yte penger til minoritetshelse?

Begrunnelse

Diabetesforbundet gjør et viktig arbeid når det gjelder minoritetshelse, noe også en samlet helse- og omsorgskomité påpekte i forbindelse med budsjett 2012. Da skrev komiteen følgende:

"Komiteen peker på at det er en rekke studier i Norge som viser at forskjellige grupper innvandrere har ulike helseproblemer og til dels dårligere helse enn norskfødte med to norske foreldre. I noen grupper er det økt risiko for overvekt, fedme, diabetes type 2 og svangerskapsdiabetes. Komiteen viser til bl.a. Diabetesforbundets satsing på minoritetshelse som skal øke kunnskapen om og fokuset på helseproblemer hos minoriteter."

Jeg er også kjent med at Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten har tatt opp minoritetshelse som et viktig område.
Konsekvensene om ikke Diabetesforbundet får tilskudd i 2012 er bl.a. at de ikke lenger kan drive med oppsøkende arbeid ute, at de mister kontakt med det oppbygde nettverket. Og Diabeteslinjen må avvike sine tilbud på tyrkisk, arabisk og somalisk før sommeren i år.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Pasientorganisasjoner utøver et viktig arbeid for å forebygge og informere sin brukergruppe om forhold som kan føre til sykdom, forebygging av sykdom og behandlingsmuligheter. Diabetesforbundet er en naturlig samarbeidspartner i arbeidet for å forebygge diabetes, bidra til at personer med sykdommen diagnostiseres og at behandlingstilbudet bedres.

I statsbudsjettet for 2012 videreføres det eksisterende tilskuddet til Diabetesforbundets drift av diabeteslinjen og til utdanning av ledere til motivasjonsgruppene. I tillegg økes tilskuddet med 2,5 mill. kroner til totalt 4 mill. kroner. Formålet er å bidra til at forbundet kan styrke sitt arbeid med motivasjonsgrupper og å oppdage diabetes tidlig. Målrettet informasjon mot risikoutsatte grupper, blant annet gjennom Diabetesforbundets informasjonsarbeid mot minoritetsgrupper, vil bidra til at flere får påvist sin diabetes. Diabetesforbundet vil derfor blant annet kunne bruke tilskuddet til minoritetshelsetiltak.

I 2011 disponerte Diabetesforbundet særskilte midler til minoritetshelse. Det skyldes at de helt mot slutten av 2010 fikk to ulike tilskudd. Disse tilskuddene ble gitt fordi dette var ubrukte restmidler fra andre bevilgninger og kom i tillegg til de tilskuddene som var gitt til Diabetesforbundet tidligere. Det er med andre ord ikke slik at Helsedirektoratet har fjernet en eksisterende ordning for minoritetshelse. Generelt må søknader om tilskudd i utgangspunktet rette seg mot utlyste ordninger i konkurranse med andre søkere.

For øvrig vil jeg nevne at Helsedirektoratet fortsatt yter midler til minoritetshelse på en rekke områder både innenfor forskning og i form av prosjektmidler.