Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1241 (2011-2012)
Innlevert: 18.04.2012
Sendt: 18.04.2012
Besvart: 30.04.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): NRK melder 18.4.2012 om at kollektivselskapet Ruter ønsker å vurdere billettpriser som varierer ut fra når på døgnet folk reiser. Dette kan gi "rushtidsavgift" på kollektivtrafikk i Oslo-området. Forslaget understreker at tilstrekkelig kapasitet innenfor kollektivtransport i de store byene er viktig generelt og spesielt for å flytte persontransport fra personbil til kollektivtransport. Staten kjøper i dag lokaltransport i storbyene uten særlige betingelser, kun på jernbane.
Vil statsråden utvide statlig kjøp i storbyene?

Begrunnelse

Eventuell "rushtidsavgift" på kollektivreiser vil virke mot målet om å flytte persontransport fra personbilbasert transport til kollektivbasert persontransport. Målet er viktig for å sikre dekning av et økende transportbehov innenfor et samlet transporttilbud og på en effektiv og miljøvennlig måte i og rundt de største byene der ytterligere folketallsvekst vil komme i fremtiden. Staten tar i liten grad økonomiske ansvar for kollektivtransporten gjennom direkte kjøp av transport utenfor jernbanesektor. Da er det spesielle betingelser knyttet til statlig bidrag ("belønningsordningen").
Jeg håper derfor statsråden vil vurdere en utvidet ordning med statlig kjøp av alle typer kollektivtransport i og rundt de største byene og basert på en generell innkjøpsordning uten spesielle betingelser om regulerende tiltak overfor alle veibrukere. En statlig innkjøpsordning for kollektivtransport i de store byene generelt vil likestille innbyggere og næringsliv uavhengig av dagens ulike jernbaneløsninger.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er forventet en betydelig befolkningsvekst i Norge de neste tiårene. Dette gjelder i landet som helhet, og i særdeleshet i de største byene. Befolkningsveksten gir økte transportbehov, og i de største byene er vi avhengig av at veksten skjer på en miljø- vennlig og arealeffektiv måte. Det betyr at flere av oss må gå, sykle og reise kollektivt. For å få til en slik utvikling må det satses mer på kollektivtransport. Dette gjelder investeringer i infrastruktur, men også drift og vedlikehold. Jeg er glad for at også Fremskrittspartiet nå erkjenner at kollektivtilbudet er viktig for å løse samfunnets transportutfordringer.

Det er fylkeskommunene som i all hovedsak har ansvaret for den lokale kollektivtransporten i Norge. Den lokale kollektivtransporten finansieres ved trafikkselskapenes billettinntekter og fylkeskommunale tilskudd/kjøp av persontransport. I likhet med de fleste andre kommunale og fylkeskommunale tjenester, er det fylkeskommunenes frie inntekter som utgjør grunnlaget for finansieringen av kollektivtransporten. Regjeringen har helt siden den overtok i 2005 sørget for en betydelig vekst i kommunesektorens frie inntekter, først og fremst gjennom en økning i rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner. I tillegg har Samferdselsdepartementet styrket belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene og tilskuddsordingen for kollektivtransport i distriktene (KID). Staten har i tillegg økt sitt kjøp av lokal persontransport med tog vesentlig. Staten bidrar gjennom slike ordninger med betydelige midler til lokal kollektivtransport i dag.

Jeg mener likevel at det må satses mer på kollektivtransport enn i dag og at staten må ta en betydelig del av ansvaret for en slik satsing. I fjor høst etablerte Samferdselsdepartementet et eget kollektivtransportprosjekt som skal utarbeide en nasjonal politikk for det statlige arbeidet med kollektivtransport. Prosjektet skal vurdere hvilke tiltak og virkemidler som er best egnet for å møte utfordringene innen kollektivtransporten, og hvordan disse håndteres mest hensiktsmessig på tvers av forvaltningsnivåer og mellom ulike typer kollektive transportmidler og mellom by og land. Prosjektets arbeid og forslag vil følges opp i Nasjonal transportplan 2014-2023 som legges frem våren 2013.

Det er min og regjeringens ambisjon at vi skal få til et løft for miljøvennlig transport fremover. Som varslet i Meld. St. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk vil regjeringen, gjennom forpliktende avtaler, øke statens tilskudd til investering og drift av fylkes- kommunal kollektivtransport og andre miljøvennlige transportformer. Regjeringens mål er at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.