Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1250 (2011-2012)
Innlevert: 19.04.2012
Sendt: 19.04.2012
Besvart: 26.04.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Ifølge Østlendingen 12.4. er det fastsatt åpning av nasjonalparken i Ljørdalen den 26.5.12. I følge den samme artikkelen er ikke endelige grenser, erstatning eller forvaltningsplan fastsatt og rettighetshaverne føler seg utelatt fra innflytelse og dårlig behandlet.
Vil statsråden ta initiativ til å utsette åpningen til alle forhold rundt etablering av parken er avklart for å unngå at etableringen kommer alt for skjevt i gang i forhold til lokalsamfunnet den berører?

Begrunnelse

Det er svært viktig at lokalsamfunn og rettighetshavere behandles med respekt og på en måte som gjør at de føler at de både er med på prosessen og får erstattet sine verdier, ved vernevedtak fra storsamfunnets side. Alt annet vil skape konflikter og bidra til at avmaktsfølelse vokser lokalt. Dette er det motsatte av hva man fra samfunnets side bør ønske og det bidrar definitivt ikke til positive holdninger til et vern lokalt. Slik saken framstilles i Østlendingen er denne saken håndtert så langt fra det ideelle som mulig og det eneste rette vil være å utsette åpningen til man har alle avtaler og avklaringer på plass.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Verneplanarbeidet for Fulufjellet nasjonalpark og Fregn naturreservat har følgt dei vanlege retningslinene som gjeld for denne typen planlegging. Mellom anna har grunneigarar, kommunen, lag og foreiningar vore representert i ei referansegruppe.

I sluttfasen av verneplanarbeidet har departementet hatt kontakt med Trysil kommune og det har vore møter mellom ordføraren i Trysil og statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet. På bakgrunn av dette har ein kome til semje med kommunen om vernegrensa. Grensene for verneområda blir saman med verneforskriftene endeleg fastsette gjennom vedtaket av verneplanen av Kongen i statsråd.

Når verneplanen er vedteken, vil alle grunneigarane og andre partar som har interesse i området, bli informert om vedtaket ved eige brev. Grunneigarane og andre med rettsleg interesse i området, vil bli informert om at dei må melde i frå om ønskje om erstatning innan eitt år etter at vernevedtak er gjort av Kongen i statsråd. Erstatning for eventuelle tapte verdiar vil skje i samsvar med reglane i naturmangfaldlova § 50.

I samsvar med den nye forvaltningsmodellen for nasjonalparkar og andre større verneområde, vil eit nasjonalparkstyre med representantar frå Trysil kommune og Hedmark fylkeskommune få forvaltningsansvaret for Fulufjellet nasjonalpark og Fregn naturreservat. Eit utkast til forvaltningsplan er vedlagt verneplanen, og det komande lokale nasjonalparkstyret skal fullføre arbeidet med forvaltningsplanen. Til hjelp i dette arbeidet vil dei mellom anna ha eit rådgjevande utval, der ulike lokale lag og organisasjonar vil vere representert.

I arbeidet med verneplanar legg forvaltninga stor vekt på å informere og å få til eit godt samarbeid med lokale styresmakter, grunneigarar, lokale lag og foreiningar og andre med interesse i området. Eg forstår at behovet for informasjon om verneprosessen og resultatet av den er stor. Sjølv om styresmaktene legg ned mykje ressursar for å få til ein god prosess, vil det sjølvsagt vere ulike oppfatningar om kva som er godt nok. Min vurdering er at det i denne verneplanprosessen er gjort mykje for å få til eit godt samarbeide med lokale partar. Det gjeld både grunneigarar, lokale lag og foreiningar og Trysil kommune.

Arbeidet med denne verneplanen vil halde fram og eg finn ikkje grunnlag for å endre på den tidsplanen som er fastsett for opninga av den komande nasjonalparken.