Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1251 (2011-2012)
Innlevert: 19.04.2012
Sendt: 19.04.2012
Besvart: 30.04.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Skattemessig er amnestiordningen en god ordning som kan bidra til økt etterlevelse av skattereglene. Ordningen krever imidlertid at skattemyndighetene opptrer ryddig.
Mener finansministeren det er tilstrekkelig for å avskjære amnesti, og riktig etter loven, at kontrollaktivitet ikke må være planlagt, og at det er tilstrekkelig at kontrollaktivitet må påregnes?

Begrunnelse

I Finansavisen 31. mars, i et innlegg av advokat, dr. juris Bettina Banoun, fremgår det at skatteamnestiordningen anvendes strengt av skattemyndighetene. Man opplever at anmodning om frivillig beriktigelse blir besvart av skattemyndighetene med varsel om 60 pst. straffeskatt.
I en konkret sak som nevnes forsøkte skattemyndighetene å påberope seg at skattyter ikke hadde tatt kontakt med skattekontoret før kontrollaktivitet "er planlagt eller må påregnes som følge av oppslag i pressen." Da skattyter ba om innsyn i sakens dokumenter bekreftet skattekontoret at det ikke forelå andre dokumenter enn korrespondanse mellom skattyter og skattekontoret. Det kan altså synes som om skattekontoret prøvde å bløffe seg til ileggelse av tilleggsskatt. Skattekontoret hevdet deretter at det var tilstrekkelig for ileggelse av tilleggsskatt at kontrollaktivitet måtte påregnes uten å være planlagt. Lovens ordlyd for avskjæring av amnestimuligheten er imidlertid når kontrolltiltak "er eller vil bli satt i verk".

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Ligningsloven § 10-2 har regler om ileggelse av tilleggskatt når en skattyter har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, når opplysningssvikten har ført til eller kunne ha ført til skattemessige fordeler.

I ligningsloven § 10-3 er det fastsatt regler om unntak fra tilleggsskatt. I henhold til bestemmelsen nr. 2 bokstav c skal det ikke fastsettes tilleggsskatt når skattyter frivillig retter eller utfyller opplysninger som er gitt eller lagt til grunn tidligere, slik at det kan beregnes riktig skatt. Denne unntaksregelen kalles gjerne amnestiregelen. Den forutsetter at skattyterens tidligere opplysninger var mangelfulle, dvs. at han eller hun har begått en skatteunndragelse. Amnestiordningen er begrunnet i samfunnets interesse i å få fastsatt korrekte ligninger. Ordningen legger til rette for at skattemyndighetene kan få tilgang til opplysninger de ellers ikke ville ha fått, samtidig som skattytere som ønsker å ordne opp i sine skatteforhold kan gjøre dette uten den merkostnad tilleggsskatten innebærer.

Ligningsloven § 10-3 nr. 2 bokstav c angir at opplysningene er gitt frivillig hvis de ikke kan ”anses fremkalt ved kontrolltiltak som er eller vil bli satt i verk, eller ved opplysninger som ligningsmyndighetene har fått fra andre."

Det er skattyters tro på at hun eller han uoppfordret bidrar til riktig ligning som belønnes etter denne amnestiregelen. Skattyteren må således rent faktisk ha tatt kontakt med skattekontoret før det er kjent for henne eller ham at kontrollaktivitet er planlagt på det aktuelle skatteområdet, eller at kontrollopplysninger eller tips om det er mottatt. Retten til amnesti kan derfor være bortfalt selv om konkrete kontrollhandlinger ennå ikke er igangsatt mot skattyteren. Det er nok at skattyteren er kjent med at skattemyndighetene har mottatt informasjoner egnet til å vurdere framtidige kontrolltiltak på det skatteområde som berører skattyteren. Dette gjelder også om det er media som er kilde til denne informasjonen.

Selv om kontrollplaner eller -muligheter er offentlig kjent gjennom media, vil frivillighet kunne foreligge dersom omtalen har vært av generell karakter, som for eksempel at skattemyndighetene gjennomfører bransjekontroller uten at konkrete bransjer er angitt. De faktaopplysninger som framgår av representantens spørsmål, gir imidlertid ikke noe grunnlag for å konstatere feil i Skatteetatens praktisering av amnestiordningen.