Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1252 (2011-2012)
Innlevert: 19.04.2012
Sendt: 19.04.2012
Rette vedkommende: Arbeidsministeren
Besvart: 26.04.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Viser til oppslag i Finansavisen 18.april om et stort antall brudd på innrapporteringer om oppfølgning av sykemeldte fra arbeidsgiver til Nav.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at det blir enklere å velge elektronisk innrapportering til Nav fra arbeidsgiver, og at de som fortsatt ønsker å levere på papir får gjort det på en enklere måte?

Begrunnelse

Det fremkommer at i løpet av årets tre første måneder har Nav sendt ut over 32 000 varsler om sanksjoner til arbeidsgivere som ikke har fulgt det nye regelverket. For februar ble så mye som 80 prosent av rapportene fra arbeidsgiver levert på papir mens det er et ønske at så mye som mulig skal skje elektronisk. Det innrømmes fra Nav at mange av varslene som er utsendt kan skyldes treghet når det gjelder registrering og at arbeidsgivere som har sendt inn riktig dokumentasjon kan oppleve å få brev om sanksjoner.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: I forbindelse med innføringen av de nye reglene for oppfølging av sykmeldte ble det høsten 2011 pekt på enkelte praktiske utfordringer, blant annet knyttet til kommunikasjonen mellom arbeidsgivere og Arbeids- og velferdsetaten. Det var også noe usikkerhet både blant arbeidsgivere og sykmeldere om hvordan de nye sykefraværsreglene skulle forstås. I Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 13. desember 2011 identifiserte myndighetene og hovedorganisasjonene i arbeidslivet i samarbeid noen punkter for videre utredning og oppfølging. På denne bakgrunn ble det i rådets møte 5. mars lagt fram et konklusjonsnotat for å klargjøre reglene og legge til rette for elektronisk rapportering.

I henhold til konklusjonsnotatet (vedlagt) er det bl.a. iverksatt følgende tiltak for å sikre en bedre oppfølging:

- Elektronisk innsending av rapportering fra arbeidsgiver til Arbeids- og velferdsetaten og til sykmelder

- Presisering av hvordan oppfølgingsplaner og rapportering fra arbeidsgiver skal sendes Arbeids- og velferdsetaten, når det sendes i papirversjon

- Presisering av når det er ”åpenbart unødvendig” å avholde dialogmøtene

- Presisering av i hvilke tilfeller lege eller annen sykmeldende behandler skal delta

- Presisering av bedriftshelsetjenestens rolle og ansvar i dialogmøtene

Konkrete tiltak for å legge bedre til rette for at arbeidsgiverne skal velge elektronisk rapportering er identifisert, og Arbeids- og velferdsdirektoratet samarbeider med aktuelle leverandører for å få dette på plass.

Virksomheter som ønsker å sende papirversjon av rapporteringsskjema og oppfølgingsplan, skal fortsatt sende inn en forside for hvert skjema og hver plan. Forsiden ligger tilgjengelig for nedlasting og utskrift på nav.no, og det er laget instruksjonsvideoer på nav.no som viser hvordan man går frem. Her er det også informert om hvorfor det er nødvendig med forsider.

Alle IA-virksomheter vil kunne få hjelp fra sine kontaktpersoner ved arbeidslivssentrene i forbindelse med virksomhetenes plikter til innsending av oppfølgingsplan og rapporteringsskjema.

Arbeidslivsmyndighetene og hovedorganisasjonene jobber kontinuerlig med disse problemstillingene og vurderer løpende behov for justeringer og presiseringer.

Vedlegg til svar:

Konklusjonsnotat - oppfølging av nye regler om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

For notat, se lenke: http://www.regjeringen.no/en/dep/ad/tema/velferdspolitikk/inkluderende_arbeidsliv/ia-dokumenter/konklusjonsnotat--oppfolging-av-nye-regl.html?id=674148