Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1254 (2011-2012)
Innlevert: 19.04.2012
Sendt: 20.04.2012
Besvart: 22.05.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Viser til Fremtid i Nord 10. april, der det fremkommer at det lenger ikke gis anledning fra NVE til å kjøre ved, verktøy, materialer eller annet utstyr til hytter som er eiet av kommunen og et andelslag. Hyttene er gamle og trenger mye vedlikehold og har også historisk stor verdi da de ikke ble brent ned under krigen. Hyttene har stor betydning for innbyggerne i kommunen og er også til utleie.
Hva vil statsråden bidra med for å finne en løsning som sikrer transport av nødvendig utstyr til disse hyttene?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fattet 4. juli 2011 vedtak om flytting av bommen på anleggsveien Kvænangsbotn-Cuoikatjavre. Vedtaket ble påklaget av Reinbeitedistrikt 34 Abborassa ved brev av 26. juli 2011. Klagesaken er fortsatt til vurdering i NVE, og jeg kan derfor ikke gå nærmere inn på den saken.

Av NVEs vedtak følger at kraftverket og kommunen fastsetter de endelige datoer for når anleggsveien skal være åpen for allmenn ferdsel. Restriksjonene for bruk av veien er tidsbegrenset fra veien er fri for snø i slutten av juni og frem til 10. september, altså litt mer enn to måneder. Utover dette er det Kvænangen kommune som forvalter veien i henhold til Lov om motorferdsel i utmark. Av vedtaket følger videre at ordningen gjelder som en forsøksordning i 3 år, og evalueres etter dette før det fastsettes et permanent reglement.

NVE er dispensasjonsmyndighet for ferdsel forbi bommen ved Lassajavri. Foreninga for Lappastridig vel har fått avslag på søknad om dispensasjon for motorferdsel på anleggsveien. NVE har opplyst at de ikke vil endre på praksis eller rutiner ved behandling av dispensasjonssøknader uten at det fremkommer nye opplysninger eller andre forhold som kan føre til endring.