Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1258 (2011-2012)
Innlevert: 20.04.2012
Sendt: 20.04.2012
Besvart: 27.04.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Ett av de viktigste argumentene for tidlig ultralyd er at fordi så mange benytter seg av det, ca 50 pst, bør det åpnes opp for alle. Jeg har fått vite at statistikken for hvor mange som får tidlig ultralyd er basert på antall gravide sammenholdt med antall utførte ultralydundersøkelser. Det betyr at det ikke tas høyde for at kvinner som får ultralyd på medisinsk indikasjon ofte får mange undersøkelser i løpet av svangerskapet.
Justert for dette, hvor stor er prosenten for antall enkeltkvinner som får ultralyd?

Begrunnelse

Tidlig ultralyd gis i dag på medisinsk indikasjon i godkjente institusjoner. Også om kvinnen på noen måte er urolig eller engstelig for at noe er galt, gis tidlig ultralyd. Det er ikke uvanlig at disse kvinnene i løpet av svangerskapet får mange undersøkelser, det kan dreie seg om svært mange undersøkelser i enkelte tilfeller.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: I Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestens notat om Tidlig ultralyd i svangerskapsomsorgen fra januar 2012 refereres det til flere lokale undersøkelser som tyder på at over halvparten av kvinnene som kommer til ultralydundersøkelse i uke 18 har fått utført ultralydundersøkelse tidligere i svangerskapet.

Undersøkelsene viser antallet gravide som har fått utført en ultralydundersøkelse før uke 18, ikke antallet undersøkelser i forhold til antall gravide, slik representanten problematiserer. Kunnskapssenteret antar at det er store regionale forskjeller.

Tall fra Trøndelag som omfatter ca 60 000 gravide viser at ca 60 % har fått utført en eller flere ultralydundersøkelser før uke 18. I en spørreundersøkelse på Rikshospitalet i mars 2010 svarte 85 % av de gravide at de hadde fått utført en eller flere ultralydundersøkelser før de kom til undersøkelsen i uke 18. Vi vet ikke med sikkerhet hvor mange av disse som har fått ultralyd ved sykehus på medisinsk indikasjon, og hvor mange som har fått undersøkelsen utført privat. Tall fra St. Olavs Hospital antyder at rundt halvparten av de 60 % som har fått ultralydundersøkelse før uke 18 kan ha fått dette privat, dvs. uten medisinsk indikasjon.