Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1269 (2011-2012)
Innlevert: 24.04.2012
Sendt: 24.04.2012
Besvart: 03.05.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Medfører det riktighet at endringen fra Utdanningsdirektoratets side er skjedd uten forvarsel, og når kan Toppidrettsgymnaset forvente å få et svar på sin henvendelse?

Begrunnelse

Toppidrettsgymnaset i Skien mener å ha fått mindre penger i støtte enn det tidligere beregninger skulle tilsi, og mener endringen skyldes en plutselig tolkningsendring fra Utdanningsdirektoratets side. De understreker at endringen, slik de opplever det, er skjedd helt uten varsel. Toppidrettsgymnaset sendte derfor et brev til departementet 18.01.12 hvor de stiller spørsmål ved saksbehandlingen, ber om et møte og anmoder departementet om å se på saken. De har fortsatt ikke fått svar.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Toppidrettsgymnaset i Telemark har for høsten 2011 fått redusert sitt tilskudsberettigede elevtall med 1,05 elever i vedtak fattet av Utdanningsdirektoratet 29. november 2011. Årsaken til dette er at direktoratet mener skolens omregning av andel deltidselever til heltidselever ikke er riktig. Tilskudd til private skoler i perioden juli til oktober skjer på bakgrunn av elevtallsprognose. Endelig statstilskudd for høsten fastsettes på grunnlag av tilskuddsberettiget elevtall per 1.10.2011. Dette er skolen gjort kjent med i vedlegg til tilskuddsbrev for 2011.

Toppidrettsgymnaset i Telemark har påklaget Utdanningsdirektoratets vedtak. Kunnskapsdepartementet er klageinstans, og har saken til behandling. Skolen mener vedtaket om en reduksjon i elevtallet skyldes en ny tolkning fra direktoratets side. Dette er en av anførslene som vurderes av departementet i klagebehandlingen. Brevet av 18. januar 2012 behandles som en utdyping av klagen fra Toppidrettsgymnaset. Statssekretær Elisabet Dahle skal ha et møte med Toppidrettsgymnaset i Telemark og Stiftelsen Norges Toppidrettsgymnas om saken 11. mai 2012. Endelig vedtak i klagesaken vil foreligge i løpet av mai, men etter nevnte møte.