Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1277 (2011-2012)
Innlevert: 24.04.2012
Sendt: 25.04.2012
Besvart: 04.05.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Hva er begrunnelsen for at studenter født før 1986 ikke kvalifiserer til reisestipend ved utenlandsstudier for eksempel i de nordiske landene?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I det nordiske utdanningssamarbeidet er det sentralt at det skal være enkelt å studere uavhengig av landegrensene. I utdanningsstøtteordningen gjenspeiles dette ved at støtte til utdanning i Norge og Norden gis etter samme regler, mens støtte til utdanning i land utenfor Norden gis etter egne regler. Felles regler for Norge og Norden gjelder både for godkjenning av utdanninger og for beregning av støttebeløp. I all hovedsak er reglene for støtte til utdanning i Norge og Norden mer liberale enn reglene for land utenfor Norden. For eksempel er det i stor grad de samme kravene til godkjenning av utdanninger for støtte i de nordiske land som vi har i Norge, mens det er klart færre utdanninger og utdanningsnivå som kan godkjennes for støtte i land utenfor Norden.

Når reglene for Norge også gjelder for Norden, innebærer det at reglene for reisestipend i Norge og Norden er de samme. Studenter over 25 år får ikke reisestipend i Norge, og da heller ikke i nordiske land.

Studenter i Norge og Norden som ikke bor sammen med foreldrene og som er under 25 år (født i 1986 eller senere for undervisningsåret 2011-2012), får tilskudd til to reiser tur-retur mellom registrert hjemsted i Norge og lærestedet. Det blir gjort et fradrag på kr 2 080 som søkeren må dekke selv. I praksis betyr det at det kun er studenter som studerer i en annen landsdel enn hjemstedet som mottar reisetilskudd. Maksimalt reisestipend er 7 250 kroner per undervisningsår. Hensikten med ordningen er å bidra til at studentene kan reise hjem for å besøke foreldrene og hjemstedet.

Aldersgrensen på 25 år og innføringen av maksimalgrense ble foreslått i St.prp.nr.1 (2001-2002) og Stortinget sluttet seg til forslaget i budsjettbehandlingen. Aldersgrensen ble innført i utdanningsstøtteforskriften fra og med undervisningsåret 2002-2003.

Departementet har lagt til grunn at reisene mellom nordiske land ofte er rimelige, avstandene relativt korte, og at det derfor ikke har vært et spesielt behov for å prioritere støtte til reiser til studenter over 25 år i Norden særskilt. Studenter over 25 år har, trolig i større grad enn yngre, etablert seg på lærestedet og vil derfor ikke ha like stort behov for tilskudd til hjemreise.

For studenter som tar utdanning i land utenfor Norden gis det reisestøtte uavhengig av alder for den delen av reisen som er utenfor Norge. For reisen i Norge gis det reisestipend etter samme regler som for studenter i Norge og Norden.

Jeg vil avslutningsvis påpeke at tilskuddet til reiser kun er en liten del av det studentene mottar i støtte fra Lånekassen. Studentene i Norden og i andre land mottar den samme støtten til levekostnader som studenter i Norge, uavhengig av om levekostnadene i studielandet er lavere enn i Norge.