Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1278 (2011-2012)
Innlevert: 24.04.2012
Sendt: 25.04.2012
Besvart: 02.05.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Vil et tillegg i pbl. § 11-7 nr 2 eller 6 lydende på: "trase for motorferdsel på bar eller snødekt mark" være dekkende arealkategori i kommuneplan og/eller i reguleringsplan.
Hvis nei, hva er i så fall en tilstrekkelig formulering?

Begrunnelse

I daværende miljøvernminister Erik Solheims brev av 29. februar i år til energi- og miljøkomiteen skrev han at pbl. kan brukes til å regulere motorferdsel i utmark, men han anbefalte:

"Det bør framgå av loven eller forskrift til loven at dette er et reguleringsformål ved arealkategori i arealdelen av kommuneplanen".

Pbl. § 11-7 omhandler de omtalte arealkategorier/formål til kommuneplan.
Undertegnede ber om å få klargjort om et tillegg i pbl. § 11-7 nr 2 eller 6 lydende på "trase for motorferdsel på bar eller snødekt mark" er dekkende arealkategori i kommuneplan og/eller i reguleringsplan. Hvis så dette ikke er dekkende ber undertegnede om å få klargjort hva som er en tilstrekkelig formulering.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Som det framgår av begrunnelsen for spørsmålet, følger dette opp uttalelser i brev 29. februar 2012 fra tidligere miljø- og utviklingsminister Erik Solheim til energi- og miljøkomitéen. Det aktuelle avsnittet i dette brevet lyder i sin helhet:

”Dersom det skal åpnes for en generell adgang for kommunene til å bruke plan- og bygningsloven til å regulere motorferdsel innenfor sitt område, enten gjennom kommuneplan eller gjennom reguleringsplan, bør det gjøres endringer i plan- og bygningsloven eller forskrifter til denne. Det bør framgå av loven eller forskrift til loven at dette er et reguleringsformål, eventuelt en arealkategori i arealdelen av kommuneplanen.”

Dersom en slik lovendring blir aktuelt, vil det bli nærmere vurdert hvordan en eventuell ny bestemmelse i plan- og bygningsloven bør formuleres. I den forbindelse anser jeg den formuleringen som representanten foreslår, som et innspill som det i tilfelle kan være aktuelt å se nærmere på.