Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1279 (2011-2012)
Innlevert: 25.04.2012
Sendt: 25.04.2012
Besvart: 02.05.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Vil statsråden sikre at grunneiere som har avgitt grunn til varig tid til nasjonalparken på Hvaler får erstatning og at regelverket endres slik at dette skjer?

Begrunnelse

I VG 7. april kan vi lese at grunneiere føler seg lurt av staten. De ble lovet erstatning, men får ikke en eneste krone etter å ha gitt fra seg land til nasjonalparken på Hvaler. Grunneierne har bidratt til at nasjonalparken ble opprettet. De opplever det dypt urettferdig at Staten ikke vil betale for en jord de til varig tid har avgitt, og da de følgelig ikke kan benytte den eiendommen de eier fullt ut.
Staten opprettet Ytre Hvaler Nasjonalpark. Den gang opplevde grunneierne at de ble lovet erstatning for eiendommene sine. I vinter fikk flere et endelig tilbud fra staten. Verdi ble satt til "ingenting". Mange opplevde også at de i 2009 fikk båndlagt eiendom og ikke får bruke denne.
Som en av grunneierne sier: "Før kunne jeg sikre ved til eget bruk på eiendommen. Nå må den kjøres hit. Ikke en gang de merkostnader dette påfører er ansett som en verdi som skal kompenseres." Forhenværende miljøvernminister Solheim lovet kompensasjon. Når grunneiere gir fra seg eiendom til fellesskapet må fellesskapet gjøre opp for seg. I Høyre har det lenge vært tatt til orde for at regelverket må endres og at grunneiere må kompenseres.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Ytre Hvaler nasjonalpark vart verna 26. juni 2009. I samband med vernevedtaket fekk regjeringsadvokaten, i samsvar med gjeldande praksis, i oppdrag å gjennomføre arbeidet med erstatning i høve til alle grunneigarane. Spørsmålet om erstatning blir gjennomført i samsvar med naturmangfaldlova sine reglar, jf. naturmangfaldlova § 50.

Erstatningsreglane for vern av naturområde vart endra då naturmangfaldlova vart vedteken i 2009. Eg kan ikkje sjå at det no er naudsynt å gjera endringar i desse reglane.