Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1280 (2011-2012)
Innlevert: 25.04.2012
Sendt: 25.04.2012
Besvart: 07.05.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Hva vil det koste å ha Bjørnfjell tollstasjon døgnåpent, og vil statsråden bevilge de midler som trenges?

Begrunnelse

Næringsaktører innen transportsektoren er fortvilet over at Tollstasjonen på Bjørnfjell ikke er døgnåpen. Etter påsken var det over 70 vogntog som stod og ventet på å passere grensen på norsk og svensk side.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: På bakgrunn av henvendelser fra Nordland Fylkeskommune og stortingsrepresentanter fra Nordland har jeg arbeidet en tid med å finne en god og praktikabel løsning både for næringslivet og tolletaten.

Generelt er åpningstidene ved grensepasseringsstedene tilpasset trafikkgrunnlaget og næringslivets behov ved den enkelte grenseovergang. Åpningstidene ved Bjørnfjell grensepasseringssted har vært uendret siden 1988. På hverdager er åpningstidene kl. 08.00 – 23.00, på lørdager kl. 08.00 – 18.00 og på søndager kl. 13.00 – 23.00. Utenfor disse tidspunktene er det mulig for næringslivet å henvende seg til grenseovergangsstedet for å be om tollekspedisjon utenfor åpningstidene mot et gebyr på 450,- kroner per time. Dette er en mulighet for de transportører som av ulike grunner, for eksempel vanskelige kjøreforhold, sporadisk ikke skulle rekke fram til grenseovergangen innen stengetid.

Jeg har fått opplyst fra Toll- og avgiftsdirektoratet at en utvidelse av åpningstidene til døgnåpent ved Bjørnfjell vil medføre behov for om lag 10 årsverk utover dagens bemanning. Dette vil gi årlige merkostnader på om lag 5 millioner kroner.

Jeg kan på bakgrunn av det eksisterende trafikkgrunnlaget og ønske om effektiv ressursutnyttelse ikke se at det nå er grunnlag for en endring til helt døgnåpent ved Bjørnfjell grenseovergang. Jeg ser imidlertid at det er særskilte forhold ved trafikken over Bjørnfjell som kan tilsi noen endringer i åpningstiden. Det er lang avstand fra fiskerimottak i Lofoten og Vesterålen til Bjørnfjell. Dette kan medføre spesielle utfordringer med å få transporten fram til grensepasseringsstedet innen åpningstidene, spesielt i høysesongen for hvitfiske fra januar til april. Det er etter mitt syn derfor behov for en løsning på situasjonen som gir utvidede åpningstider på Bjørnfjell i denne perioden.

På denne bakgrunn har Finansdepartementet bedt Toll- og avgiftsdirektoratet om å gå i dialog med Nordland fylkeskommune og fiskerinæringen for å komme fram til en løsning med utvidede åpningstider for perioden januar til april. For resten av året mener jeg at transportører, de gangene transporten ikke rekker fram til grenseovergangen innen stengetid, vil være godt hjulpet med i større grad å benytte seg av mulighetene til å be om tollekspedisjon utenfor åpningstidene. Partene bør også diskutere om denne ordningen er godt nok kjent og om den kan forbedres.

Det er ellers riktig at Bjørnfjell tollsted i år som ellers var stengt i påsken og at det på tirsdag 10. april ble ekspedert 77 vogntog ved Bjørnfjell. Toll- og avgiftsdirektoratet har opplyst at av de 77 vogntogene reiste kun 4-5 ut av Norge. Direktoratet bemerket for øvrig at ingen av disse transporterte fisk. Jeg kan også opplyse om at etaten før hver påske og pinse kontakter de transportørene som hyppigst benytter grenseovergangen, og informerer om at tollstedet vil være stengt og tilbyr privatrekvirert overtid. Flere transportører hadde bestilt slik overtid denne påsken og ble ekspedert 2. påskedag mandag 9. april. Da personalet fra etaten ankom Bjørnfjell mandag 9. april, stod kun fire vogntog og ventet på svensk side. Ved åpningstiden klokken 08.00 tirsdag 10. april hadde dette økt til om lag 50 vogntog. Jeg har imidlertid fått opplyst at det ikke er uvanlig at sjåførene legger den pålagte hviletiden til natten i forkant av åpningstiden på tollstedet. Stans forut for åpningstid er derfor ikke ensbetydende med kødannelse og uhensiktsmessig venting. De øvrige vogntogene ankom utover formiddagen, i åpningstiden.