Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1285 (2011-2012)
Innlevert: 25.04.2012
Sendt: 26.04.2012
Besvart: 03.05.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å få ned lakselustallene i Finnmark?

Begrunnelse

Tall fra Lusedata viser at det nå er svært mye lakselus i Finnmark. Dataene for de siste årene viser, med all tydelighet, at utviklingen går i feil retning. Samtidig øker oppdrettsproduksjonen i Finnmark voldsomt. Lusesituasjonen i fylket er nå svært alvorlig. Dette er også svært bekymringsverdig når det nå nærmer seg den tiden på året da smolten i elvene skal ut i sjøen.
Lakseluskoordinator Kjetil Rykhus i Fiskeri - og havbruksnæringens landsforening har uttalt at det er enkeltprodusenter som sliter med store lusemengder som er årsaken til de høye tallene.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Det er Mattilsynet som fører tilsyn med og har virkemidlene for å sikre at oppdretterne holder seg innenfor de lusemengder som regelverket tillater.

Mattilsynet opplyser at problemene er konsentrert til et område mellom Alta og Hammerfest. Gjennom sine inspeksjoner i anleggene har Mattilsynet funnet rom for forbedringer både knyttet til tellinger, rapportering og håndtering av lakselus.

Mattilsynet avholdt et møte med næringen den 15. mars der alvoret i situasjonen ble påpekt. Som en oppfølging av dette arrangerte oppdretterne i Finnmark og deres lokale koordinator for bekjempelse av lakselus, et møte den 26. mars for å drøfte tiltak. Oppdretterne ble enige om å samordne en felles avlusing i havområdet Alta/ Hammerfest våren 2012. Krav om samordnet avlusning har til nå ikke vært aktuelt for Troms og Finnmark. Lusetallene i Troms er fremdeles svært lave, og slik samordnet avlusning er derfor ikke nødvendig i Troms.

Arbeidet med samordnet avlusning startet 20.april, og vil fortsette fram mot 17.mai. Mattilsynets distriktskontorer i området fører tilsyn med gjennomføringen og gjør egne kontrolltellinger i alle anlegg der det ikke er varslet behandling. Mattilsynet opplyser at oppslutningen og effekten av tiltaket er god, og at lusemengden har gått betydelig ned de siste ukene.

Uavhengig av dette har Mattilsynet på vegne av Fiskeri- og kystdepartementet nylig sendt på høring flere regelverksendringer som i sum bidrar til å styrke arbeidet med å bekjempe lakselus. Det foreslås en ny lakselusforskrift for å kunne møte de vedvarende utfordringene som akvakulturnæringen har med lakselus og resistensutvikling mot flere tilgjengelige avlusningsmidler.

De viktigste endringene som foreslås sammenliknet med gjeldende regelverk, er:

- strengere krav samordnete planer for kontroll og bekjempelse av lakselus,

- strengere krav til telling og rapportering av lakselus,

- i gjeldende luseforskrift er det krav om at behandling skal gjennomføres når mengden lakselus overskrider gitte grenser. Dette foreslås endret slik at det fastsettes en grense for maksimalt tillatt lus per fisk, og at det skal gjennomføres tiltak på et tidligere stadium enn i dag, slik at denne grensen ikke overskrides. I korthet betyr dette at oppdretter må være ”føre-vâr” og ikke ”etter-snar” når det gjelder å sikre at lusenivået holdes nede,

- et generelt krav til gjennomføring og innrapportering resultatene av følsomhetsundersøkelser (om et gitt/valgt medikament har effekt på lakselusa), ikke bare ved mangelfull effekt av behandling som i dag.

For ytterligere å styrke innsatsen mot lakselus foreslås det også å sette krav til at alle nye brønnbåter skal ha utstyr for oppfanging og destruksjon av lakselus og lakselusegg, samt utstyr for generell desinfeksjon av transportvann. Kravet foreslås å gjelde alle båter fra 2019. Uavhengig av dette foreslås det også å innføre krav om filtrering av behandlingsvann fra brønnbåter som brukes til avlusning med hydrogenperoksid, slik at levende lakselus samles opp og destrueres ved avlusing i brønnbåt.