Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1286 (2011-2012)
Innlevert: 25.04.2012
Sendt: 26.04.2012
Besvart: 03.05.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Det begredelige resultatet av lisensfelling i fjor dokumenterer klart at jakt på bjørn er vanskelig. På sporsnø om våren er jakta enklere og man kan med en større grad av sannsynlighet fastslå hva slags dyr man jakter på. Rovviltforliket var klar på at hannbjørnbestandet er for høyt i Norge og at i prioriterte beiteområder skal man ikke ha dyr med "skadepotensial". I Stor-Elvdal er det nå observert bjørn, men søknader om felling ble ikke besvart mandag.
Er dette i tråd med Stortingets vedtak i rovviltforliket i fjor?

Begrunnelse

Snøforholdene endrer seg nå raskt. Unødvendig forsinkelse av fellingssøknader vil raskt kunne gjøre felling langt vanskeligere eller nærmest umulig. Lokalt oppfatter man det som framstår som somling som trenering.
Dokumentasjonen på at man i Norge har en for høy andel hannbjørner og at lisensfellingen i fjor høst gikk dårlig, skulle tilsi at man var svært åpen for felling av bjørner innenfor prioriterte beiteområder som sporing viser er enslige dyr. Rask saksbehandling vil her avgjøre om man kommer nærmere Stortingets og rovviltforlikets fastsatte mål. Det kan synes som om disse signalene ikke har nådd helt ut i forvaltningen.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Eg er einig i at resultatet av lisensfelling av bjørn i fjor haust ikkje var godt nok. Som Stortinget har sagt i rovviltforliket skal det framleis være målsetjing om at lisensfelling skal være hovudvirkemiddel i bestandsreguleringa av bjørn, og etablering av kurstilbod og kompetansehevande tiltak er viktig i denne samanheng. Etableringa av jaktkurssenteret i Flå i regi av Noregs Jeger- og Fiskarforbund er noko eg har tru på vil bidra til å auke effektiviteten på sikt.

Hedmarksvidda er eit av fleire område Direktoratet for naturforvaltning etter drøftingar med rovviltnemndene har prioritert høgast med tanke på ekstraordinære uttak av bjørn denne våren. Etter meldingar om bjørn tidlegare i vår fatta direktoratet vedtak om felling av to bjørnar i området, og ein bjørn ble skutt sør i Stor-Elvdal den 15. april. Eg er kjent med at det i ettertid er gjort nye observasjonar av bjørn, og at det er kome nye søknader om felling frå Stor-Elvdal kommune den 23. april og Storfjellet beitelag den 24. april. Direktoratet for naturforvaltning opna for uttak av ytterligare ein bjørn i området den 25. april, og bjørnen ble felt av Statens naturoppsyn den 30. april.

I rovviltforvaltninga har vi i dag eit system der søknader om felling ofte blir behandla i løpet av nokre minutt eller timar. Dette er særlig viktig i situasjonar der det oppstår akutte skadesituasjonar på husdyr og tamrein. Samtidig er det slik at norsk rovviltforvaltning mellom anna skal skje innafor bestemmingane i naturmangfaldlova, noko også Stortinget har slått fast i rovviltforliket, og i alle tilfelle der det vurderast felling av freda rovvilt skal det gjerast ein konkret vurdering av situasjonen. At ein i nokre tilfelle trenger noko meir tid på å innhente opplysningar, vurdere og avgjere ein søknad meiner eg det er viktig at alle partar har forståing for. Ein saksbehandlingstid på 1 - 2 dagar kan ikkje oppfattast som trenering av saka, slik representant Gundersen grunngir spørsmålet.

Miljøverndepartementet er klageinstans for vedtak fatta av direktoratet, og på nåverande tidspunkt vil eg difor ikkje kommentera den konkrete saken nærare.